Περιφέρειες. Πειθαρχικό Δίκαιο – Δικαιοδοσία για τους υπαλλήλους των περιφερειών.

Πειθαρχικό Δίκαιο – Δικαιοδοσία
1. Οι διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των περιφερειών.

2. Πειθαρχική δικαιοδοσία στους υπαλλήλους ασκούν:
α. Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοί τους,
β. Τα υπηρεσιακά πειθαρχικά συμβούλια,
γ. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και
δ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Διοικητικό Εφετείο και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

3. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι είναι:
α. Ο περιφερειάρχης σε όλους τους υπαλλήλους,
β. Ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, ο προϊστάμενος Διεύθυνσης και ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος στους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς ανεξάρτητα από το βαθμό, που αυτοί φέρουν.

4. Όλοι οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης.
Την ποινή του προστίμου μπορούν να επιβάλουν:
α. Ο περιφερειάρχης έως και τις αποδοχές ενός μηνός,
β. Ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης έως και το ένα τρίτο των αποδοχών ενός μηνός,
γ. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης έως και το ένα έκτο των αποδοχών ενός μηνός.

5. Η παραπομπή στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο γίνεται από τον περιφερειάρχη.

(άρθρο 252 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)