Περιφέρειες. Μετατάξεις – Αποσπάσεις υπαλλήλων περιφερειών

Μετατάξεις
1.α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δήμων και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και αντιστρόφως.
β. Η μετάταξη γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και δεν είναι επιτρεπτή πριν από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου. Μετάταξη σε θέση για την οποία έχει εκδοθεί προκήρυξη πλήρωσης, με διορισμό, δεν είναι δυνατή.

2.α. Η μετάταξη διενεργείται, κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης γνώμης των υπηρεσιακών συμβουλίων ή των συλλογικών οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τόσο του φορέα της οργανικής θέσης, όσο και του φορέα υποδοχής, με κοινή απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων. Ειδικώς το υπηρεσιακό συμβούλιο ή το συλλογικό όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής συνεκτιμά, τόσο την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης στην οποία ζητά να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η μετάταξη σε υπηρεσίες του Δημοσίου διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη, τόσο του υπηρεσιακού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας, όσο και εκείνου του φορέα υποδοχής, καθώς και γνώμη του οικείου περιφερειάρχη.
β. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, για την αυτή θέση, το υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα υποδοχής λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου.

3. Για τις μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, καθώς και σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και του Άρθρου 9 παράγραφος 22 του ν. 2266/ 1994 (ΦΕΚ 218 Α), όπως ισχύουν.

4. Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά θέσης, όταν στο φορέα στον οποίο και πραγματοποιείται δεν υφίσταται αντίστοιχη οργανική θέση.

5. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(άρθρο 246 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

 

Αποσπάσεις
1. Αποσπάσεις υπαλλήλων των περιφερειών σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν. Η σχετική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον αρμόδιο ή εποπτεύοντα Υπουργό. Επιτρέπεται η απόσπασή τους και σε δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου δημάρχου και απόφασης του περιφερειάρχη.

2. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

3. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση του υπαλλήλου, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.

4. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο της προηγούμενης παραγράφου. Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του, χωρίς άλλη διατύπωση.

5. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Σε περίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί, ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη παύση της απόσπασης, από την τοποθέτησή του ως προϊσταμένου.

6. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 3 του παρόντος για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Για εξαιρετικούς λόγους επιτρέπεται απόσπαση ή παράτασή της μέχρι τεσσάρων (4) μηνών.

8. Απαγορεύεται η απόσπαση του υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής του υπηρεσίας.

9. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία, η οπ
οία επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου.

10. Επιτρέπεται η απόσπαση σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του Άρθρου αυτού.

11.α. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από γνώμη των συλλογικών οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος, είναι δυνατή η απόσπαση στα γραφεία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων.
β. Η διάρκεια των προηγούμενων αποσπάσεων είναι διετής με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.
γ. Στην ανωτέρω απόφαση απόσπασης καθορίζεται ο φορέας ο οποίος επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπώμενου.

(άρθρο 247 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)