Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών για τις νέες διοικήσεις δήμων και περιφερειακών ενοτήτων

Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών για τις νέες διοικήσεις δήμων και περιφερειακών ενοτήτων
Με τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και, όπου ήταν αναγκαίο, των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, αναδείχθηκαν οι αρχές διοίκησης του συνόλου των δήμων και περιφερειακών ενοτήτων της χώρας για τη νέα δημοτική περίοδοΕγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών
21.08.2019 Αρ. Πρ. 89

Ορκωμοσία Αιρετών Δήμων και Κοινοτήτων

ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ
21.08.2019 Αρ. Πρ. 91

Λειτουργία δημοτικών παρατάξεων

ΑΔΑ: 69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65
21.08.2019 Αρ. Πρ. 90

Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21.08.2019 Αρ. Πρ. 88

Λειτουργία Κοινοτήτων

20.08.2019 Αρ. Πρ. 83

Οργάνωση και Λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του Ν.4600/2019 (Α’ 43)

ΑΔΑ: Ψ2Η5465ΧΘ7-ΜΝΒ
20.08.2019 Αρ. Πρ. 87

Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια

ΑΔΑ: 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ
20.08.2019 Αρ. Πρ. 82

Ορισμός Αντιδημάρχων

ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ
20.08.2019 Αρ. Πρ. 84

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΑΔΑ: 6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2
20.08.2019 Αρ. Πρ. 85

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΔΑ: 9ΝΧ5465ΧΘ7-ΝΥ3