Νόμος 5083/2024 Επιστολική ψήφος στις Ευρωεκλογές

Νόμος 5083/2024ΦΕΚ Τεύχος Β 12/26.01.2024
Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΚΛΟΓΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΨΗΦΟΥ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4255/2014
Άρθρο 3: Εκλόγιμοι – Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 4255/2014
Άρθρο 4: Πρόταση υποψηφίων – Κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασμών – Αντικατάσταση άρθρου 3 ν. 4255/2014
Άρθρο 5: Γενικό αποτέλεσμα ψηφοφορίας – Κατανομή εδρών – Αντικατάσταση άρθρου 6 ν. 4255/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ
Άρθρο 6: Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 ν. 4648/2019
Άρθρο 7: Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εκλογέων επιστολικής ψήφου
Άρθρο 8: Ειδική εφαρμογή εγγραφής εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο
Άρθρο 9: Ενσωμάτωση αιτήσεων και λοιπών μεταβολών στους εκλογικούς καταλόγους
Άρθρο 10: Εκλογικά Τμήματα Διαλογής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου
Άρθρο 11: Αποστολή ειδικών φακέλων ψηφοφορίας
Άρθρο 12: Περιεχόμενο ειδικών φακέλων ψηφοφορίας
Άρθρο 13: Διαδικασία ψηφοφορίας
Άρθρο 14: Παραλαβή φακέλου επιστροφής επιστολικής ψήφου
Άρθρο 15: Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου
Άρθρο 16: Εφορευτικές Επιτροπές Διαλογής Επιστολικής Ψήφου
Άρθρο 17: Αντιπρόσωποι κομμάτων
Άρθρο 18: Γενικός Έφορος παρακολούθησης διαδικασίας ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο
Άρθρο 19: Αποζημιώσεις Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, Επιτροπής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου, του Γενικού Εφόρου και των Βοηθών Γενικού Εφόρου
Άρθρο 20: Σφραγίδα Επιτροπών άρθρων 15, 16 και Γενικού Εφόρου
Άρθρο 21: Αποπεράτωση συλλογής φακέλων επιστροφής επιστολικής ψήφου
Άρθρο 22: Αποσφράγιση φακέλων επιστροφής επιστολικής ψήφου
Άρθρο 23: Άνοιγμα κάλπης
Άρθρο 24: Άκυρα – Μη λαμβανόμενα υπόψη ψηφοδέλτια
Άρθρο 25: Διαλογή ψήφων
Άρθρο 26: Υποβολή ενστάσεων
Άρθρο 27: Συγκέντρωση Αποτελεσμάτων Επιστολικής Ψήφου
Άρθρο 28: Διατάξεις για διενέργεια εθνικού δημοψηφίσματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Άρθρο 29: Εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Άρθρο 30: Υποστήριξη αντιπροσώπων δικαστικής αρχής με αναπηρία – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 63 του π.δ. 26/2012
Άρθρο 31: Μητρώο καταστημάτων ψηφοφορίας και εκλογικών τμημάτων
Άρθρο 32: Διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία στην παρακολούθηση του προεκλογικού διαλόγου
Άρθρο 33: Θέματα δημόσιας τάξης – Απαγόρευση προεκλογικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση άρθρου 48 π.δ. 26/2012
Άρθρο 34: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και απαλλαγή φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 58 π.δ. 26/2012
Άρθρο 35: Διορισμός δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων ως αντιπροσώπων δικαστικής αρχής – Τροποποίηση άρθρου 68 π.δ. 26/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 37: Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38: Σκοπός
Άρθρο 39: Αντικείμενο
Άρθρο 40: Διαδικασία μετάταξης υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών – Προσθήκη άρθρου 118Β στον ν. 4622/2019 – Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 41: Αξιολόγηση στελεχών της δημόσιας διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 και παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4940/2022
Άρθρο 42: Δομή γραπτού διαγωνισμού Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4765/2021
Άρθρο 43: Περιεχόμενο της προκήρυξης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4765/2021
Άρθρο 44: Προθεσμία άσκησης αίτησης θεραπείας υποψηφίου κατά πίνακα κατάταξης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 22 ν. 4765/2021
Άρθρο 45: Πρόσθετη προϋπόθεση προσαύξησης της βαθμολογίας σε γραπτό διαγωνισμό και τίτλου σπουδών ως κριτηρίου επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος – Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 12 και υποπερ. αα΄ περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 29 ν. 4765/2021
Άρθρο 46: Ζητήματα προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 58 του ν. 4765/2021
Άρθρο 47: Αναπλήρωση του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 π.δ. 57/2007
Άρθρο 48: Αρμοδιότητες του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση άρθρου 6 π.δ. 57/2007
Άρθρο 49: Επίδομα Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 21 ν. 4940/2022
Άρθρο 50: Βαθμός και απολαβές Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6Α ν. 3852/2010
Άρθρο 51: Γραφείο Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 6Β ν. 3852/2010
Άρθρο 52: Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας – Τροποποίηση άρθρου 18 π.δ. 74/2011
Άρθρο 53: Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρων και Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας – Τροποποίηση άρθρου 37 π.δ. 75/2011
Άρθρο 54: Αντιπρόεδρος δημοτικής επιτροπής – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 74 ν. 3852/2010
Άρθρο 55: Αναπλήρωση προέδρου και τρόπος συνεδρίασης δημοτικής επιτροπής – Τροποποίηση τίτλου, παρ. 2 και 7 άρθρου 75 του ν. 3852/2010
Άρθρο 56: Απαλλαγή μισθωμάτων ενοικιαζόμενων αγρών ιδιοκτησίας δήμων
Άρθρο 57: Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου δέκατου έβδομου ν. 4286/2014
Άρθρο 58: Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 39 ν. 4830/2021
Άρθρο 59: Μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς – Τροποποίηση παρ. 7, 8 και 9 άρθρου 46 του ν. 4830/2021
Άρθρο 60: Ποσοστό παρακράτησης εσόδων υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού από τα τέλη του άρθρου 1 του ν. 339/1976 – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 1 του ν. 339/1976.
Άρθρο 61: Προθεσμία σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 2 ν. 4674/2020
Άρθρο 62: Χρόνος παράτασης της θητείας των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 ν. 4622/2019
Άρθρο 63: Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Αντικατάσταση άρθρου 47 ν. 5035/2023

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 64: Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5083/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Β 12/26.01.2024