Περιφέρειες. Ιδρύματα

Ιδρύματα
1. Τα νομαρχιακά ιδρύματα που είχαν συσταθεί από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα καταργούμενα νομαρχιακά διαμερίσματα, περιέρχονται αυτοδικαίως στην οικεία περιφέρεια από την έναρξη της λειτουργίας της.

2. Οι περιφέρειες που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων που καταργούνται και βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια ως προς τα νομαρχιακά ιδρύματα. Σε αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις που έχουν συναφθεί με το προσωπικό τους μέχρι τη λήξη τους.

3. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των νομαρχιακών ιδρυμάτων που περιέρχονται αυτοδικαίως στην οικεία περιφέρεια, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των ιδρυμάτων αυτών, με την ίδια σχέση εργασίας.

(άρθρο 200 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)