Περιφέρειες. Δίκτυα περιφερειών

Δίκτυα περιφερειών
1. Δύο ή περισσότερες περιφέρειες με κοινά χαρακτηριστικά μπορούν να συνιστούν δίκτυα κατά τις διατάξεις τουτου παρόντος με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τουΆρθρου 741 του ΑΚ, για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τη συνεργασία με αντίστοιχα δίκτυα του εξωτερικού ή και για άλλες δράσεις.

2. Τα ανωτέρω δίκτυα συστήνονται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων περιφερειών και λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 741 του ΑΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις τουΆρθρου 196 του παρόντος.

3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του δικτύου μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό κοινωνικοί φορείς με σκοπούς αντίστοιχους με αυτούς του δικτύου, καθώς και πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα.

4. Με το καταστατικό τους καθορίζονται οι πόροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, η διοίκησή τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους.

(άρθρο 202 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)