Περιφέρειες. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα για όσα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των περιφερειών δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση στις διατάξεις του παρόντος.

Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα
1. Για όσα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των περιφερειών δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση στις διατάξεις του παρόντος και μέχρι την κατάρτιση Ενιαίου Κώδικα Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων της Αυτοδιοίκησης, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις των ν. 3839/2010, 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄), όπως ισχύουν.

2. Όπου στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπεται ως αρμόδιο όργανο ο οικείος Υπουργός ή το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για τους υπαλλήλους των περιφερειών, νοείται ο περιφερειάρχης ή ο οικείος αντιπεριφερειάρχης.

(άρθρο 253 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)