Περιφέρειες. Αρμοδιότητες Περιφερειών

Αρμοδιότητες Περιφερειών

Ι.α. Τα όργανα των περιφερειών ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οριοθετείται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.

β. Κατά την άσκησή τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Ι. Οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους.

ΙΙ. Η ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς.

ΙΙΙ. Οι διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη των αρμοδιοτήτων και η ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής και αποτελεσματική χρήση τους, καθώς και η ισόρροπη κατανομή τους.

ΙV. Η ανάγκη οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, η διαφάνεια και η ισονομία, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και

V. Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΙΙ. Οι αρμοδιότητες των περιφερειών, αφορούν τους τομείς: (βλ. αρμοδιότητες ανά τομέα)

ΙΙΙ. Οι αρμοδιότητες των περιφερειών ασκούνται από 1.1.2011, εκτός εκείνων του τομέα Α΄ (Προγραμματισμού – Ανάπτυξης) υπ’ αριθμούς 1 έως και 31, του υπoτομέα Διαχείρισης Υδάτων, ο οποίος περιλαμβάνεται στον τομέα Γ΄ (Φυσικών πόρων -Ενέργειας -Βιομηχανίας) και του τομέα ΣΤ΄ (Έργων -Χωροταξίας -Περιβάλλοντος) υπ’ αριθμούς 1 έως 12 του παρόντος Άρθρου, οι οποίες ασκούνται από την 1.7.2011.
Οι αρμοδιότητες του υποτομέα Αλιείας, οι οποίες είχαν απονεμηθεί στις κρατικές περιφέρειες, ασκούνται από 1.1.2012 κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ο χρόνος έναρξης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες της μητροπολιτικής περιφέρειας Αττικής και της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Άρθρου 210.
Μέχρι τις ανωτέρω ημερομηνίες οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

IV. Oι αρμοδιότητες των παραγράφων 1 (υπ’ αριθμούς 27 έως και 29), 2 (υπ’ αριθμούς 29 έως και 39), 3 (υπ’ αριθμούς Β26 έως και 34) και 5 (υπ’ αριθμούς 8 έως 69) του Άρθρου 94 του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ασκούνται από τις περιφέρειες, μέχρι 31.12.2012 σύμφωνα και με τη ρύθμιση της παραγράφου 6 του Άρθρου 95 του ίδιου νόμου.

V. Τα υφιστάμενα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μετατρέπονται και λειτουργούν, από την 1η Ιανουαρίου 2011, ως ΚΕΠ του δήμου, όπου είναι εγκατεστημένα. Ο εξοπλισμός τους περιέρχεται στον ανωτέρω δήμο και το υπηρετούν προσωπικό τους μετατάσσεται στον ίδιο δήμο, σύμφωνα με τη ρύθμιση του Άρθρου 257 παρ. 8 του παρόντος.

VI.1. Σε κάθε περιφέρεια συγκροτείται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία αποτελείται από:
α) τον περιφερειάρχη, ως πρόεδρο, και τον οριζόμενο από αυτόν, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αντιπεριφερειάρχη,
β) ένα μέλος του περιφερειακού συμβουλίου, που ορίζεται από το συμβούλιο,
γ) εκπρόσωπο των δήμων της περιφέρειας, που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων,
δ) εκπρόσωπο αντιπροσωπευτικής γυναικείας οργάνωσης της περιφέρειας, που υποδεικνύεται από αυτή και
ε) εκπρόσωπο της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που υποδεικνύεται από τον αντίστοιχο Γενικό Γραμματέα.
Τα υπό στοιχεία β΄ έως και ε΄ μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, για τετραετή θητεία.
Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται από τον περιφερειάρχη.
2. Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
β) Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
γ) Εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο την ένταξη έργων στις Σ.Α.Ε.Π. που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών και
δ) συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Κέντρο της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στην περιφέρεια, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

VII.α. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) των περιφερειών.
β. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των προμηθειών των περιφερειών, στο πλαίσιο σχετικού κανονισμού.
γ. Η παροχή των υπηρεσιών, με εξαίρεση εκείνες που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3316/2005 διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α΄), 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), όπως ισχύουν, με ανάλογη, επίσης, εφαρμογή και των διατάξεων του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύει.

VΙII. Όπου στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας που διέπει την Πολιτική Άμυνα και τον Πολιτικό Σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης αναφέρεται Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση νοείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, περιφέρεια.

IX. Mε αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, που σχετίζονται με τον τρόπο άσκησης των απονεμόμενων στις περιφέρειες αρμοδιοτήτων.

(άρθρο 186 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)