Περιφέρειες. Αρμοδιότητες νησιωτικών περιφερειών

Αρμοδιότητες νησιωτικών περιφερειών
1. Οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου είναι αρμόδιες και για το σχεδιασμό, την έγκριση και την παρακολούθηση των σχεδίων των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών.

2. Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται από τις περιφέρειες από την 1.7.2011.

3. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζεται η απόδοση των ανάλογων οικονομικών πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Στην παρ. 4 του άρθρου 205, καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 255 οι φράσεις: “στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας” και “του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας” αντικαθίστανται από τις φράσεις: “στον περιφερειάρχη” και “του περιφερειάρχη”, αντιστοίχως. (άρθρο 18 παράγραφος 10 νόμου 3870/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 138).

4. Ειδικά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων και μελετών για τους δήμους της περιφέρειας με πληθυσμό μέχρι 4.000 κατοίκους, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα στον περιφερειάρχη, από τον οικείο δήμο, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

(άρθρο 205 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)