Απογραφή 2011. Οικισμοί 100.000 κατοίκων και άνω. Τροποποίηση

apografi-150x150Αριθμ. ΓΠ- 206 – ΦΕΚ Β 718 – 21.03.2014
Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 1382/Γ5-132/ 05.02.2014 (ΦΕΚ 255/Β/07.02.2014) και θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De Facto πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/08.09.2000) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
3. Την ΓΠ–400/27-8-2012 απόφαση, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης.
5. Τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005, όπως αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).
7. Το Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α΄/04.11.2008) «Διενέργεια Γενικών Απογραφών Οικοδομών-Κτιρίων και Πληθυσμού- Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011».
8. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης?Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010), όπως ίσχυε κατά την 9η Μαΐου 2011, ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.
9. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών» (ΦΕΚ 106/Α΄/9.05.2011).
10. Τον Ν. 3995/2011 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών» (ΦΕΚ 166/Α΄/25.07.2011).
11. Την απόφαση του Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ με αριθμό ΓΠ-191/18.03.2014 (ΦΕΚ 698/Β΄/20.03.2014) «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012) και θέμα Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας».
12. Την απόφαση του Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ με αριθμό ΓΠ-192/18.03.2014 (ΦΕΚ 699/Β΄/20.03.2014) «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέμα Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας».
13. Την απόφαση του Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ με αριθμό 1382/Γ5-132/05.02.2014 (ΦΕΚ 255/Β΄/07.02.2014) σχετικά με την κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De facto Πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών 100.000 κατοίκων και άνω.
14. Το γεγονός ότι κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου των συλλεγέντων στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 προέκυψαν κάποιες αποκλίσεις από τα αρχικώς δημοσιευμένα στοιχεία.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζει:
1. Κυρώνουμε τα αποτελέσματα του Μόνιμου και De facto Πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για τις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ως ακολούθως:
 

Μόνιμος De facto
Κωδικός Οικισμός πληθυσμός πληθυσμός
ΑΘΗΝΑΙ
11 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 75.810 80.943
12 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 103.004 102.650
13 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 46.508 46.498
14 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 85.629 83.724
15 Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 98.665 93.575
16 Δημοτική Κοινότητα 6ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 130.582 128.572
17 Δημοτική Κοινότητα 7ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 123.848 127.772
ΑΘΗΝΑΙ−(Υπόλοιπα) 878
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης 44.434 46.416
22 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης 29.812 30.159
23 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης 27.295 26.562
24 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης 81.615 80.703
25 Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης 132.040 131.011
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ−(Υπόλοιπα) 54
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
31 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς 50.135 49.905
32 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς 27.652 27.656
33 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς 15.066 14.958
34 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς 29.506 28.952
35 Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς 40.543 39.893
36 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ−(Υπόλοιπα) 786 720
ΠΑΤΡΑΙ
Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων
41 (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλας, Σκιόεσσα και Χάραδρον) 36.981 36.180
42 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων 35.303 34.607
43 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων 29.324 28.994
44 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων 64.138 64.653
45 ΠΑΤΡΑΙ−(Υπόλοιπα) 2.700 4.247
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ
51 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου 41.652 40.679
52 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου 45.467 44.615
53 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου 31.497 30.986
54 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου 20.828 20.356
55 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ−(Υπόλοιπα) 537 493
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
61 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου 14.451 15.053
62 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου 22.474 22.276
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου
(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αθάνατοι, Γούρναι, Δρακουλιάρης,
63 Λοφούπολις, Σέμελη και Φοινικιά ) 43.043 42.670
Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου
(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αγία Ειρήνη, Βλυχιά, Κνωσός και
64 Μαραθίτης ) 63.267 62.791
65 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ−(Υπόλοιπα) 1.187 1.201
ΛΑΡΙΣΑ
71 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Λαρίσης 31.522 31.338
72 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Λαρίσης 42.135 42.156
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Λαρίσης
73 (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Κουλούριον και Αμφιθέα) 32.785 32.072
74 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Λαρίσης 36.472 36.310
75 ΛΑΡΙΣΑ−(Υπόλοιπα) 2.020 1.972
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
81 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας 35.034 34.483
82 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας 35.979 35.464
83 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας 29.116 28.622
84 ΚΑΛΛΙΘΕΑ−(Υπόλοιπα) 512 382

2. Ως υπόλοιπα νοείται o πληθυσμός που δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί λόγω ελλιπών στοιχείων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ