Εξαίρεση δήμων από την υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία από ηλικία 4 ετών

Εξαίρεση δήμων από την υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία από ηλικία 4 ετών

Ποιοι δήμοι εξαιρούνται από την εφαρμογή της δίχρονης, από ηλικία 4 ετών, προσχολικής εκπαίδευσηςΣυγκεκριμένα:

Αριθμ. 127860/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3233/22.08.2019
Τροποποίηση της Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ 623/Β’/2019) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020» και της 100872/Δ1/24-06-2019 (ΦΕΚ 2569/Β’/2019) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Τροποποιείται η Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:
Από το σύνολο των Δήμων, στους οποίους εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την  περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, εξαιρούνται οι 13 Δήμοι του πίνακα, που ακολουθεί:

Εξαίρεση δήμων από την υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία από ηλικία 4 ετών

Β. Οι Δήμοι στους οποίους από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εξαίρεση δήμων από την υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία από ηλικία 4 ετών

Εξαίρεση δήμων από την υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία από ηλικία 4 ετών

Εξαίρεση δήμων από την υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία από ηλικία 4 ετών

Άρθρο 2

Α. Τροποποιείται η αριθμ. 100872/Δ1/24-06-2019 κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

Οι Δήμοι στους οποίους από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής θα εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α 38), με την προσθήκη των Δήμων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 περ. Α και εξαιρέθηκαν από τον πίνακα, που αναφέρεται στο άρθρο 1 περ. Β, αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εξαίρεση δήμων από την υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία από ηλικία 4 ετών

Εξαίρεση δήμων από την υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία από ηλικία 4 ετών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχετικά:

Οι 184 δήμοι της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019 με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

Οι δήμοι στους οποίους από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής εφαρμόζεται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

Αριθμ. 100872/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2569/27.06.2019
Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021