Κάλυψη δαπανών των Περιφερειών

Κάλυψη δαπανών των Περιφερειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A.
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αν. Καραματσούκης Τηλέφωνο: 213-1364734
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 52351/2013
ΘΕΜΑ: Α΄ Κατανομή συνολικού ποσού 6.899.606,00€, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, προς κάλυψη δαπανών των Περιφερειών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 3, 260, 268 και 269 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.- Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄). «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
3.- Τις διατάξεις του ν. 3985/2011 (ΦΕΚ 151 Α’) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
4.- Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α΄) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015». 5.- Το Π. . 119/25-06-2013 (ΦΕΚ 153 Α’) σχετικά με το διορισμό υπουργών.
6.- Την αριθμ.Υ305/01.07.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού « Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ, Υ385/30.08.2013 Απόφαση.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α’) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012».
8.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2014 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών.
9.- Την με Α.Π. οικ: 30844/01-08-2013 (ΦΕΚ 1897 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί κατάρτισης προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2014.
10.- Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Κατανέμουμε στις Περιφέρειες της Χώρας, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 6.899.606,00€, ως πρώτη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, προς κάλυψη δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους, ως ακολούθως:

Β. Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Γ. Τυχόν αδιάθετα ποσά, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών, μπορούν να διατεθούν και προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ