Επιχορήγηση Περιφερειών προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας

dakoktonia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθµ. πρωτ. : 2751

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &

ΑΔΑ:ΒΙΡ5Ν-03Ψ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Ταχ. /νση: Σταδίου 27

Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης

Τηλέφωνα:213-1364734

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 µε ποσό 17.077.584,00 € , προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 186, 259 και 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2.- Την µε Α.Π. 95092/31-3-2011(ΦΕΚ 194 Α’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα την «Επιχορήγηση Υπηρεσιών Ελαιοκοµικών Νοµών της χώρας για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας».

3.- Το Π.. 119/25-06-2013 (ΦΕΚ 153 Α’) σχετικά µε το διορισµό υπουργών.

4.- Την αριθµ.Υ305/01.07.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού « Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Υ385/30.08.2013 Απόφαση.

5.- Την µε Α.Π. 8423/01.03.2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε την επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2013, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

6.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό έτους 2014 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών.

7.- Την ανάγκη επιχορήγησης Περιφερειών της χώρας, προς κάλυψη δαπανών για το πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2014.

8.- Το αριθµ. 1798/21.01.2014 και 4089/10.02.2014 έγγραφά µας σχετικά µε τη µεταφορά πίστωσης από το προϋπολογισµό του Υπουργείου µας, στο τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

9.- Τα µε Α.Π. 823/27.01.2014, 812/10949/27.01.2014 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

10.- Το χρηµατικό υπόλοιπο του τηρούµενου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων λογαριασµού του Υπουργείου µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Κατανέµουµε, από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 17.077.584,00€, σε Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και µόνο προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας και σύµφωνα µε την έκταση εφαρµογής του προγράµµατος και την δυναµική των δακοπληθυσµών, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,

∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ /

ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΙΑΣ, ∆ΑΠΑΝΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ,

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΣΟ ΣΕ

ΕΥΡΩ

Π.Ε. Εβρου

54.887,00

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Π.Ε. Καβάλας

251.872,00

ΣΥΝΟΛΟ

306.759,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Π.Ε. Χαλκιδικής

193.210,00

ΣΥΝΟΛΟ

193.210,00

Π.Ε.Θεσπρωτίας

127.013,00

ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε.Πρέβεζας

121.815,00

ΣΥΝΟΛΟ

248.828,00

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π.Ε.Λάρισας

423.109,00

Π.Ε.Μαγνησίας

437.348,00

ΣΥΝΟΛΟ

860.457,00

Π.Ε.Κερκύρας

350.502,00

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π.Ε.Κεφαλληνίας

13.323,00

Π.Ε.Λευκάδας

80.102,00

ΣΥΝΟΛΟ

443.927,00

Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας

272.431,00

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Π.Ε.Αχαίας

187.108,00

Π.Ε.Ηλείας

397.779,00

ΣΥΝΟΛΟ

857.318,00

Π.Ε.Βοιωτίας

94.768,00

Π.Ε.Ευβοίας

223.731,00

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Π.Ε.Φθιώτιδας

698.791,00

Π.Ε.Φωκίδας

212.355,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.229.645,00

Π.Ε.Νήσων

139.377,00

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε.Αν.Αττικής

83.626,00

Π.Ε.Αττικής ∆υτ.

135.719,00

ΣΥΝΟΛΟ

358.722,00

Π.Ε.Αργολίδας

330.004,00

Π.Ε.Αρκαδίας

322.507,00

Π.Ε.Κορινθίας

261.112,00

Π.Ε.Λακωνίας

1.050.232,00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε.Μεσσηνίας / /νση Αγροτικής

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας

1.134.008,00

Π.Ε.Μεσσηνίας / /νση Αγροτικής

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας

341.782,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.439.645,00

Π.Ε.Λέσβου / /νση Αγροτικής

Οικονοµίας

1.760.610,00

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε.Σάµου

307.151,00

Π.Ε.Χίου

178.197,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.245.958,00

Π.Ε.Ρόδου / /νση Αγροτικής Οικονοµίας

220.201,00

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε.Σύρου

60.635,00

ΣΥΝΟΛΟ

280.836,00

Π.Ε.Ηρακλείου

3.624.260,00

Π.Ε.Λασιθίου

492.790,00

ΚΡΗΤΗΣ

Π.Ε.Ρεθύµνου

30.886,00

Π.Ε.Χανίων

2.464.343,00

ΣΥΝΟΛΟ

6.612.279,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17.077.584,00

Τα σχετικά ποσά, προκύπτουν από τον πίνακα κατανοµής πιστώσεων για το πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2014, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Τα ανωτέρω ποσά που αφορούν σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια θα αποδοθούν µε χρηµατικές εντολές του Υπουργείου µας προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στο πλαίσιο σχετικής πρότασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και σε βάρος του λογαριασµού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

Β. Τροποποιούµε την µε Α.Π. 8423/01.03.2013 απόφασή µας για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας έτους 2013, ως προς τα ποσά που κατανέµονται στις Περιφέρειες, τα οποία διαµορφώνονται τελικώς στο άθροισµα των αποδοθέντων ποσών µε τις Α.Π. 13805/10.04.2013, 30690/07.08.2013, 44903/13.11.2013 και 2931/31.01.2014 χρηµατικές µας εντολές προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων συνολικού ύψους 19.414.009,75 €.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ