Ηλεκτρονικά η εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού

Ηλεκτρονικά η εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού

Διαδικασία εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα

Αριθμ. 27336 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1702/05.05.2020

Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και του τρόπου πιστοποίησης αυτού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή πιστοποίησης εκλογέα – Διαδικασία εγγραφής

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού, έχουν Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), υπό την επιφύλαξη του άρθρου 2 του ν. 4648/2019 (Α΄ 205).

2. Ο εκλογέας που επιθυμεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019, πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης. Η πιστοποίησή του κατά την εγγραφή γίνεται, μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτει στην εφαρμογή «ΤaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στην συνέχεια, κάθε επόμενη είσοδος του εκλογέα στην εφαρμογή γίνεται με χρήση των διαπιστευτηρίων της ΑΑΔΕ

3. Κατά τη διαδικασία της εγγραφής, ο εκλογέας συμπληρώνει ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιτυχή εγγραφή του στο σύστημα.

4. Η κατοχή προσωπικού Α.Φ.Μ. από τον εκλογέα και των αντίστοιχων κωδικών Α.Α.Δ.Ε. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής. Η χρήση των κωδικών πρόσβασης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον εκλογέα.




Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Μετά την επιτυχή είσοδό του στην εφαρμογή, ο εκλογέας έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να υποβάλει αίτηση εγγραφής στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού.

2. Ο εκλογέας αναζητεί την εγγραφή του στο βασικό εκλογικό κατάλογο και την επιλέγει, ώστε να συμπληρωθούν αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία του εκλογέα στην Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να του επιτραπεί η υποβολή της αίτησης.

3. Ακολούθως, καταχωρεί τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του και τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας.

4. Ο εκλογέας επιλέγει τη χώρα και την πόλη που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εξωτερικό. Η χώρα και η πόλη επιλέγονται από λίστες χωρών και πόλεων στις οποίες εδρεύει ελληνική διπλωματική αρχή.

5. Σε ειδικό τμήμα της αίτησης αναρτώνται από τον εκλογέα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 2 ν. 4648/2019, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, ο εκλογέας επιλέγει το δημόσιο φορέα έκδοσης του εγγράφου (ενδεικτικά στρατολογικά γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα οποιασδήποτε βαθμίδας και ασφαλιστικούς φορείς), συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται και επισυνάπτει ηλεκτρονικό αντίγραφο του δικαιολογητικού.

6. Εναλλακτικά, ο εκλογέας μπορεί να επιλέξει την κα-τηγορία του δικαιολογητικού, να συμπληρώσει τα στοιχεία που ζητούνται και να εξουσιοδοτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του δικαιολογητικού αυτού ή την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου. Για την ως άνω αναζήτηση των πληροφοριών και σχετική διαβίβαση, είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση με τη μορφή συναίνεσης του εκλογέα, σύμφωνα με το ν. 4624/2019 και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 679/2016), η οποία χορηγείται κατά την υποβολή της αίτησης.

7. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και λαμβάνει γνώση ότι η αίτηση του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και τυχόν δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του νόμου αυτού.

8. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή αριθμός πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκλογέα, ως ενημέρωση και αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 3
Διαδικασία οριστικοποίησης της αίτησης

1. Μόλις η αίτηση υποβληθεί από τον εκλογέα, εκκινεί η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησής της, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Η αίτηση χρεώνεται, με ευθύνη του Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, σε αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκλογών. Η χρέωση γίνεται με αυτοματοποιημένη διαδικασία από την εφαρμογή, ώστε να ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας που προκύπτει από τη σειρά υποβολής κάθε αίτησης.

3. Ως εισηγητής μπορεί να ορίζεται μόνιμος δημόσιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ή το προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 4 του ν. 4648/2019 και είναι τοποθετημένο στην ως άνω Διεύθυνση.

4. Ο εισηγητής εξετάζει την πληρότητα των αναγραφόμενων στοιχείων. Σε περίπτωση ελλείψεων, επικοινωνεί με κάθε πρόσφορο μέσο με τον αιτούντα και γίνεται η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών.

5. Εφόσον είναι τεχνικά εφικτή η διασύνδεση της εφαρμογής με τα συστήματα άλλων δημόσιων φορέων και για όσα δεδομένα εμπεριέχονται σε αυτά, εκτελούνται αυτόματοι έλεγχοι για την επαλήθευση και πιστοποίηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του ν. 4648/2019.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

α. Μέσω του συστήματος ΤaxisNet, μπορεί να διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4648/2019, υπό την επιφύλαξη των υποπεριπτ. αα) και ββ) της περίπτ. β της ίδιας παραγράφου.

β. Μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτ. α της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019.

γ. Μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτ. β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019.

δ. Μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των αρμόδιων στρατολογικών γραφείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μπορεί να διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτ. γ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019.

6. Ο εισηγητής εξετάζει τα συνημμένα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει ο αιτών-εκλογέας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4648/2019 αναζητά αυτεπαγγέλτως από τις δηλωθείσες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά που δεν έχουν επισυναφθεί και σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 3 της παρούσης εισηγείται ιεραρχικά προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκλογικών Καταλόγων και Αποτελεσμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών και στον Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.

7. Ο Διευθυντής Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του εκλογέα και ο εισηγητής ενημερώνει αμελλητί τον αιτούντα-εκλογέα.

8. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο εκλογέας κατα-χωρείται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ψηφοφόρων εξωτερικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών και τίθεται σχετική ένδειξη στο βασικό εκλογικό κατάλογο. Η ενημέρωση του ειδικού εκλογικού καταλόγου ψηφοφόρων εξωτερικού και η σήμανση του βασικού εκλογικού καταλόγου, γίνεται κατά την επόμενη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.

9. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο εκλογέας ενημερώνεται για το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4648/2019. Εφόσον δεν ακολουθηθεί η διαδικασία προσφυγής του προηγούμενου εδαφίου, ο εκλογέας μπορεί να προσφύγει ενώπιον της Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4648/2019. Στη δεύτερη περίπτωση, η προσφυγή γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον δηλωθέντα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης και επισύναψης εγγράφου ταυτοπροσωπίας του προσφεύγοντος, αλλιώς η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 4
Μεταβολή Στοιχείων-Αναστολή και Ακύρωση Εγγραφής

1. Ο εκλογέας οποτεδήποτε και υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4648/2019, μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 της παρούσης. Η μεταβολή αυτή γίνεται, κατόπιν υποβολής αίτησης μεταβολής στοιχείων εκλογέα, στην ειδική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019.

2. Ο εκλογέας οποτεδήποτε και υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4648/2019, μπορεί να αναστείλει την εγγραφή του στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η μεταβολή αυτή γίνεται, κατόπιν υποβολής αίτησης αναστολής εγγραφής εκλογέα, στην ειδική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019. Η ενεργοποίηση εκ νέου της εγγραφής του γίνεται, κατόπιν ενέργειας του εκλογέα, και συγκεκριμένα υποβολής αίτησης άρσης αναστολής εγγραφής εκλογέα, στην ίδια εφαρμογή.

3. Ο εκλογέας οποτεδήποτε και υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4648/2019, μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού. Η ακύρωση της εγγραφής γίνεται, κατόπιν υποβολής αίτησης ακύρωσης εγγραφής εκλογέα. Με την οριστικοποίηση της αίτησης, ο εκλογέας διαγράφεται οριστικά από Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού.

4. Όλες οι αιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου γίνονται αποδεκτές και οριστικοποιούνται αμέσως. Με την οριστικοποίησή τους, ενημερώνονται οι Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι Ψηφοφόρων Εξωτερικού και οι ειδικές σημάνσεις στον βασικό εκλογικό κατάλογο, όπου αυτό απαιτείται. Η ενσωμάτωση των αλλαγών αυτών πραγματοποιείται κατά επόμενη αναθεώρηση των βασικών εκλογικών καταλόγων.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως