Δημοτικές εκλογές. Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Δημοτικές εκλογές. Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Νόμος 4555/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018  – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Άρθρο 34
Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 37, προστίθεται άρθρο 37Α ως εξής:
«Άρθρο 37Α
Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Στις κοινότητες έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου η εκλογή του προέδρου του συμβουλίου διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά το άρθρο 18Β, πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.».