Ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

programma_kallikratisΑριθµ. 14587 – ΦΕΚ B 938 – 15.04.2014
Ορισµός αριθµού δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 µε βάση τον πληθυσµό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 25 και 30 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι− τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης− Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α 87).
2. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση α΄ του Ν.3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α 138).
3. Το υπ’ αριθ. 105/7−11−2011 Προεδρικό ∆ιάταγµα «Ένταξη των Τοπικών Κοινοτήτων Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων του ∆ήµου Ιεράπετρας στον όµορο ∆ήµο Σητείας» (Α 239).
4. Την υπ’ αριθ. 2891/20−3−2013 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσµό της Χώρας» (Β 630).
5. Την υπ’ αριθ. ΓΠ−192/18−3−2014 Απόφαση του Προέ− δρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης µε αριθµό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/ 20.03.2013) και θέµα «Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσµό της Χώρας» (Β 699).
6. Το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 4257/2014 (Α 93)
7. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού για το τρέχον και τα επόµενα οικονοµικά έτη,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010, µε βάση τον πληθυσµό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόµενος ως ακολούθως:
ΦΕΚ B 938 – Πίνακες με τον αριθμό των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
Άρθρο 2
Η ισχύς της αρχίζει από τη δηµοσίευσή της.
H απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ