Δήμοι. Σύσταση δήμων. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δήμοι. Σύσταση δήμων. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

25. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Αργοστολίου με έδρα το Αργοστόλι, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αργοστολίου, β. Ελειού – Προνών, γ. Λειβαθούς και δ. Ομαλών.

2. Δήμος Ληξουρίου με έδρα το Ληξούρι, αποτελούμενος από τη δημοτική ενότητα πολικής.

3. Δήμος Σάμης με έδρα τη Σάμη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Ερίοου, β. Πυλαρέων και γ. Σάμης.

(Νόμος 4600/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 43/09.03.2019)

Β. Στο δήμο Ιθάκης δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

(άρθρο 1 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)