Δήμοι. Σύσταση δήμων. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

25. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Κεφαλλονιάς με έδρα το Αργοστόλι αποτελούμενος από τους δήμους α. Αργοστολίου β. Σάμης γ. Πυλαρεων δ. Παλικής ε. Λειβαθούς στ. Ελειού – Προνών ζ. Ερίσου και την κοινότητα Ομαλών, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Στο δήμο Ιθάκης δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

(άρθρο 1 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)