Δήμοι. Αρμοδιότητες. Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων στους ορεινούς δήμους

Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων στους ορεινούς δήμους

Η διαδικασία του Άρθρου 206 παράγραφος 4 εφαρμόζεται και για τους ορεινούς δήμους, όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος. Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από τον εγγύτερο μη ορεινό δήμο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

(άρθρο 209 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)