Δήμοι. Υπηρεσιακές μονάδες δήμων

Υπηρεσιακές μονάδες δήμων
Οι συνιστώμενοι δια του παρόντος δήμοι και στο πλαίσιο κατάρτισης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και της Συγκρότησης των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του κυρωτικού νόμου 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), υποχρεούνται μέχρι 31.12.2012 να περιλάβουν, στους ανωτέρω οργανισμούς, και υπηρεσιακές μονάδες με τα ακόλουθα αντικείμενα:
α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

β) Οικονομική υπηρεσία

γ) Τεχνική υπηρεσία

δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ε) Διαφάνειας

στ) Νομικής υποστήριξης

ζ) Διοίκησης – Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας

ι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και

ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρμοδιότητες.

(άρθρο 97 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)