Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Περιλαμβάνει τις Περιφέρειες :

Πληθυσμός Σύμβουλοι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 753888 51
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 605329 51