Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Περιλαμβάνει τις Περιφέρειες :

Πληθυσμός Σύμβουλοι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 601131 51