Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Περιλαμβάνει την Περιφέρεια :

Πληθυσμός Σύμβουλοι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3761810 101