Συγχώνευση Τοπικών Κοινοτήτων Μητάτου και Παλαικάστρου Ιτάνου Σητείας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70/2017 ΦΕΚ Τεύχος Α 104/26.07.2017
Συγχώνευση της Τοπικής Κοινότητας Μητάτου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου με την Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Την με αριθ. 170/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.
4. Την με αριθ. 10/2016 απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου Δήμου Σητείας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σητείας.
6. Την 48/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Συγχωνεύεται η Τοπική Κοινότητα Μητάτου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου Δήμου Σητείας Λασιθίου με την Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου Δήμου Σητείας Λασιθίου και απαρτίζουν την Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας Λασιθίου με έδρα τον οικισμό Παλαίκαστρο.
2. Εντάσσουμε τους οικισμούς «Άγιος Νικόλαος», «Βρυσίδιον», Κρυονέριον», «Μητάτον», «Ξηρολίμνη» και «Χώνος» της Τοπικής Κοινότητας Μητάτου στην Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου.
3. Με τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καταργείται η Τοπική Κοινότητα Μητάτου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2017