ΠΝΠ 13-04-2020. ΚΑΔ, ανασφάλιστοι, επιτροπές ΚΕΠΑ, παιδικοί σταθμοί

ΠΝΠ 13-04-2020. ΚΑΔ, ανασφάλιστοι, επιτροπές ΚΕΠΑ, παιδικοί σταθμοί

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΦΕΚ Τεύχος Α 84/13-04-2020
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο πρώτο.
Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων
Άρθρο δεύτερο.
Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης
Άρθρο τρίτο.
Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ
Άρθρο τέταρτο.
Επέκταση χορηγούμενων ενισχύσεων «επιστρεπτέας προκαταβολής»
Άρθρο πέμπτο.
Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014
Άρθρο έκτο.
Χρόνος εφαρμογής της εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α. σε δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19

ΜΕΡΟΣ Β:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο έβδομο.
Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων
ΜΕΡΟΣ Γ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο όγδοο.
Άδεια ειδικού σκοπού
Άρθρο ένατο.
Παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων
Άρθρο δέκατο.
Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και προσωρινή παράταση αναπηρικών παροχών
Άρθρο ενδέκατο.
Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία
Άρθρο δωδέκατο.
Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

ΜΕΡΟΣ Δ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δέκατο τρίτο.
Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο δέκατο τέταρτο.
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Άρθρο δέκατο πέμπτο.
Μετακίνηση προσωπικού των ΤΟΜΥ
Άρθρο δέκατο έκτο.
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοιό COVID 19
Άρθρο δέκατο έβδομο.
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο δέκατο όγδοο.
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης άυλων συνταγών
Άρθρο δέκατο ένατο.
Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών
Άρθρο εικοστό.
Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)
Άρθρο εικοστό πρώτο.
Αναστολή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων και των μονάδων κοινωνικής φροντίδας
Άρθρο εικοστό δεύτερο.
Σύναψη συμβάσεων Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

ΜΕΡΟΣ Ε:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο εικοστό τρίτο.
Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
Άρθρο εικοστό τέταρτο.
Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

ΜΕΡΟΣ ΣΤ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο εικοστό πέμπτο.
Προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων
Άρθρο εικοστό έκτο.
Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και από αντίτιμο ανταποδοτικών υπηρεσιών
Άρθρο εικοστό έβδομο.
Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο εικοστό όγδοο.
Διανομή υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
Άρθρο εικοστό ένατο.
Καθορισμός ωραρίου δημοτικών υπηρεσιών σε δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, Συνδέσμους δήμων και ιδρύματα
Άρθρο τριακοστό.
Παρακράτηση επιχορήγησης δήμων
Άρθρο τριακοστό πρώτο.
Κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΟΤΑ αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
Άρθρο τριακοστό δεύτερο.
Ρύθμιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ)
Άρθρο τριακοστό τρίτο.
Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού ΟΤΑ α’ βαθμού
Άρθρο τριακοστό τέταρτο.
Αναστολή παρακράτησης δόσεων για δάνεια προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
Άρθρο τριακοστό πέμπτο.
Παράταση θητείας των μελών των συλλογικών οργάνων Υπουργείων και εποπτευόμενων νομικών προσώπων
Άρθρο τριακοστό έκτο.
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006
Άρθρο τριακοστό έβδομο.
Αποδοχές και αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΜΕΡΟΣ Ζ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο τριακοστό όγδοο.
Ρυθμίσεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο τριακοστό ένατο.
Διεκπεραίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας
Άρθρο τεσσαρακοστό.
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

ΜΕΡΟΣ Η:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο.
Κατ’ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων

ΜΕΡΟΣ Θ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο.
Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο.
Αναστολή χορήγησης άδειας εορτών Πάσχα σε δοκίμους υπαστυνόμους και δοκίμους αστυφύλακες
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο.
Χρήση κατασχεμένων μέσων για τις ανάγκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Καταστημάτων Κράτησης
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο.
Κάλυψη οδοιπορικών δαπανών για μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού

ΜΕΡΟΣ Ι:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο.
Προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών

ΜΕΡΟΣ ΙΑ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο.
Παράταση ισχύος εθνικής θεωρήσεων εισόδου πολιτών τρίτων χωρών

ΜΕΡΟΣ IB:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο.
Δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο.
Συμμετοχή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ. στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020
Άρθρο πεντηκοστό.
Επείγοντα ζητήματα αποσπασμένων υπαλλήλων στο εξωτερικό
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο.
Κατ’ εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών επιμισθίων εξωτερικού
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο.
Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο.
Μη παρεχόμενες υπηρεσίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως

ΜΕΡΟΣ ΙΓ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο.
Οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις και προγράμματα στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού
Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο.
Επιτάχυνση της διαδικασίας επιχορήγησης φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση
Άρθρο πεντηκοστό έκτο.
Πληρωμή δαπανών από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΜΕΡΟΣ ΙΔ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο πεντηκοστό έβδομο.
Παράταση προθεσμιών για Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο.
Παράταση θητείας διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Άρθρο πεντηκοστό ένατο.
Δυνατότητα προμηθευτών για διακανονισμό εξόφλησης τιμολογίων Διαχειριστών
Άρθρο εξηκοστό.
Σύναψη δανείου ειδικού σκοπού ανώνυμης εταιρείας «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.)

ΜΕΡΟΣ ΙΕ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο εξηκοστό πρώτο.
Οφειλές από ματαιώσεις πτήσεων
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο.
Ανάθεση μελέτης και κατασκευής έργου δημιουργίας κλινών ΜΕΘ
Άρθρο εξηκοστό τρίτο.
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο.
Οργανική σύνθεση πλοίων άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953
Άρθρο εξηκοστό πέμπτο.
Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού
Άρθρο εξηκοστό έκτο.
Μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων
Άρθρο εξηκοστό έβδομο.
Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
Άρθρο εξηκοστό όγδοο.
Απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα

ΜΕΡΟΣ ΙΖ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο εξηκοστό ένατο.
Δράσεις προβολής για την αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας
Άρθρο εβδομηκοστό.
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών
Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο.
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων
Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο.
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων

ΜΕΡΟΣ ΙΗ:
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο εβδομηκοστό τρίτο.
Άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
Άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο.
Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας

ΜΕΡΟΣ ΙΘ:
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εβδομηκοστό πέμπτο.
Έναρξη ισχύος