Περιφερειακές εκλογές. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

Περιφερειακές εκλογές. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

καταργείται

(άρθρο 143 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Νόμος 4555/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018  – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Άρθρο 61
Κατάργηση του άρθρου 143 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 143 του ν. 3852/2010 καταργείται.