Δημοτικές εκλογές – Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας – Ισοψηφία

Δημοτικές εκλογές – Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας – Ισοψηφία

(άρθρο 39 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης – καταργείται)

Νόμος 4555/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018  – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Άρθρο 36
Κατάργηση του άρθρου 39 του ν. 852/2010

Το άρθρο 39 του ν. 3852/2010 καταργείται.