Μετονομασία του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος σε Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 104/26.07.2017
Μετονομασία του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος σε Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 120/2016 (ΑΔΑ:7Φ78ΩΗΓ-ΛΩ9) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
4. Το υπ’ αριθμ. 28/2016 πρακτικό του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (θέμα 9ο).
5. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου.
6. Την υπ’ αριθμ. 103/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Ο Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος μετονομάζεται σε Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας