Χρηματοδότηση λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» το 2013

spitiΑριθμ. Δ32/Φ.3/6/οικ.3897/282 – ΦΕΚ Β 563 – 07.03.2014
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» κατά την περίοδο από 1/4/2013 έως 30/9/2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4087/2012 (ΦΕΚ 196/τΑ/2012) Κύρωσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των Π.Δ/των 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και του π.δ/τος 86/2012 (Α΄, 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
5. Τις διατάξεις του υπ” αριθ. Π.Δ. 119/25.6.2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) περί «Διορισμού Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Φ.80000/8663/1779/15-5-2012 (Β΄ 1713) « Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης ΑΚΑΓΕ»
7. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10-8-2012 (Β΄ 2371) «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (Β΄ 2371/2012).
9. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), σχετικά με την παράταση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 01.04.2013 έως την 30.09.2013 με χρηματοδότηση από πόρους του λογαριασμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
10. Την με αριθμ. Φ.80.000/οικ.23837/4495 (ΦΕΚ/Β/ 2139/30.08.2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον προσδιορισμό του ύψους χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» κατά την περίοδο από 1/4/2013 έως 30/9/2013.
11. Την με αριθμ. Φ.80.000/οικ.31362/5844 (2779/Β/1.11.2013) κοινή υπουργική απόφαση για την μεταφορά του 85% του συνολικά εκτιμώμενου κόστους του Προγράμματος στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» κατά την περίοδο από 1/4/2013 έως 30/9/2013.
12. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής για τη διαχείριση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 18η/4.2.2014 συνεδρίασή της.
13. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που χρήζουν αυξημένης φροντίδας ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα.
14. Το γεγονός ότι με βάση το αρ. 2/28-1-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α ) το εκτιμώμενο κόστος μέρους της 2ης δόσης (1.341.697,12 ευρώ) και μέρους της 3ης δόσης (1.112.260,83 ευρώ) του 15% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού ύψους 27.711.634,64 ευρώ των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου, ανέρχεται στο ποσό των 2.453.957,95 ευρώ.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη ύψους 2.453.957,95 € θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ /Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη μεταφορά του ποσού των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (2.453.957.95 €) στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη του κόστους μέρους της 2ης δόσης (1.341.697,12 ευρώ) και μέρους της 3ης δόσης (1.112.260,83 ευρώ) του 15% του εκτιμώμενου συνολικού κόστους ποσού ύψους 27.711.634,64 ευρώ για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» για την περίοδο από 1/04/2013 έως 30/09/2013 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) – Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ/Β/2371/12).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ