Ηλεκτρονικά η έκδοση και παραλαβή της προσωρινής άδειας οδήγησης

Ηλεκτρονικά η έκδοση και παραλαβή της προσωρινής άδειας οδήγησης

Ψηφιακά μέσω του gov.gr η έκδοση και παραλαβή της προσωρινής άδειας οδήγησης

Κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ψηφιακά μέσω του gov.gr θα παραλαμβάνεται η προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4663/2020 (Α’ 30), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής εξέτασης του εξεταζόμενου. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι οδηγοί θα μπορούν άμεσα να οδηγήσουν στην Ελληνική Επικράτεια, χωρίς μεσοδιάστημα αναμονής, ενώ παράλληλα αποφεύγεται ο συνωστισμός στις σχολές οδήγησης και στις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.

Η ψηφιοποίηση της προσωρινής άδειας είναι το πρώτο έργο που υλοποιείται, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί ουσιαστικά η καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, αλλά και να επιταχυνθεί σημαντικά το έργο των αρμοδίων αρχών με την απομείωση διοικητικών βαρών και την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών υστερήσεων.

Οι επιτυχόντες οδηγοί, εισερχόμενοι στην κατηγορία -Πολίτες και Καθημερινότητα- και ακολούθως στην υποκατηγορία -Μετακινήσεις- του gov.gr, θα ταυτοποιούνται με τους κωδικούς Taxisnet και θα παραλαμβάνουν το ψηφιακό αρχείο (pdf) με την προσωρινή άδεια οδήγησης από την πλατφόρμα drivers.services.gov.gr

Σε ενδεχόμενο έλεγχο η εγκυρότητα της προσωρινής άδειας θα βεβαιώνεται, είτε μέσω υπερσυνδέσμου (link), είτε μέσω QR code, είτε μέσω κωδικού, που θα φέρει το έγγραφο. Επισημαίνεται ότι όποιος καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη προσωρινή άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.

Με την ψηφιοποίηση της προσωρινής άδειας οδήγησης γίνεται η αρχή για να μετασχηματίσουμε πλήρως την εμπειρία των πολιτών σε μια ακόμα συνδιαλλαγή τους με το Δημόσιο. Την ίδια στιγμή εξοικονομούνται πόροι και εργατοώρες για το ίδιο το Δημόσιο, ενώ παράλληλα επενδύουμε και στην καθιέρωση διαδικασιών διαφάνειας.

Η προσωρινή άδεια οδήγησης έχει ισχύ για τέσσερις μήνες.

Προσωρινή άδεια οδήγησης. Δικαιούχοι και διαδικασία χορήγησης

Δυνατότητα οδήγησης οχημάτων με κατοχή προσωρινής άδειας οδήγησης

Νόμος 4663/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 30/12.02.2020
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Άρθρο 42
Χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης

1. Επιτρέπεται η δυνατότητα οδήγησης οχημάτων με κατοχή προσωρινής άδειας οδήγησης, η οποία χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις υποψηφίων οδηγών:

α. στους επιτυχόντες δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς:

αα. για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή
ββ. για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία.

β. Σε όσους υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για:

αα. ανανέωση της άδειας οδήγησης, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της,
ββ. έκδοση αντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής,
γγ. προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β΄ της ελληνικής άδειας οδήγησης,
δδ. άρση του κωδικού 114,
εε. μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης,
στστ. περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης.

2. Η χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η αίτηση των δικαιούχων του παρόντος άρθρου για έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου στο Π.Σ. Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται από το Π.Σ. σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
3.α. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης των δικαιούχων των υποπεριπτώσεων αα και ββ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο ταυτοποιημένος δικαιούχος χρήστης του Π.Σ. λαμβάνει σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης κατόπιν ηλεκτρονικής αντιστοίχισης και μόνον με το γεγονός της επιτυχίας του στην κατά περίπτωση δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, όπως καταχωρείται και τηρείται στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης, καθώς και το Πρακτικό Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς.

β. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης των δικαιούχων των υποπεριπτώσεων αα έως και στστ της περίπτωσης β της παραγράφου1 του παρόντος ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του δικαιούχου στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού ελέγξει την πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών, καταχωρίζει αυθημερόν το γεγονός της πληρότητας των δικαιολογητικών στο Π.Σ. Κατόπιν, ο δικαιούχος μετά από την ταυτοποίησή του από το Π.Σ. υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά για τη λήψη της προσωρινής άδειας οδήγησης σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

4. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101). Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η προσωρινή άδεια οδήγησης οχημάτων παρέχει στον κάτοχό της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχει η κατοχή άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υπόκειται σε όλες τις ρυθμίσεις και κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία οχημάτων.

5. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και απλή εκτύπωση ή σε κατάλληλο μέσο σε ψηφιακή μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις για τα έγγραφα που υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση ο οδηγός. Εφόσον ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης κατέχει συγχρόνως και ισχύουσα άδεια οδήγησης άλλης κατηγορίας, υποχρεούται να φέρει και την τελευταία κατά την οδήγηση.

Άρθρο 43
Έλεγχος προσωρινής άδειας οδήγησης

Αρμόδια όργανα ελέγχου για την ύπαρξη, εγκυρότητα και γνησιότητα της προσωρινής άδειας οδήγησης είναι τα αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την οδική κυκλοφορία ελεγκτικά όργανα. Για τη διενέργεια του ελέγχου, τα αρμόδια όργανα του προηγουμένου εδαφίου, μεταξύ άλλων, αποκτούν δικαιώματα εξουσιοδοτημένου χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με τον έλεγχο των στοιχείων ταυτοποίησης του δικαιούχου και την κατά περίπτωση επιβεβαίωση της επιτυχίας του σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την οποία χορηγείται η προσωρινή άδεια οδήγησης, ή την επιβεβαίωση πληρότητας φακέλου, όπως καταχωρίζεται και τηρείται στο Π.Σ. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται επιτόπου, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης των οργάνων ελέγχου στο Π.Σ.

Άρθρο 44
Ειδικές ρυθμίσεις για την αφαίρεση της προσωρινής άδειας οδήγησης

1. Σε περίπτωση που κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποπέσει σε παράβαση για την οποία προβλέπεται ως μέτρο η προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, στερείται του δικαιώματος να οδηγεί για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τόσο με την προσωρινή άδεια οδήγησης, όσο και με την υπό έκδοση άδεια οδήγησης. Το σχετικό μέτρο επιβάλλεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις που διέπουν τις παραβάσεις. Τυχόν εκδοθείσα άδεια οδήγησης κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα παραδίδεται αμελλητί από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και επιστρέφεται στον κάτοχό της σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.

2. Σε περίπτωση που κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποπέσει σε παράβαση για την οποία προβλέπεται ως μέτρο η οριστική αφαίρεση της άδειας οδήγησης, στερείται τόσο του δικαιώματος χορήγησης της άδειας οδήγησης, όσο και της δυνατότητας οδήγησης με προσωρινή άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους. Το σχετικό μέτρο επιβάλλεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.

Άρθρο 45
Κυρώσεις

1. Όποιος καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη προσωρινή άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει. Επιπρόσθετα, αφαιρείται το δικαίωμα οδήγησης με προσωρινή άδεια οδήγησης, καθώς και η ισχύουσα άδεια οδήγησης που τυχόν κατέχει και επιβάλλεται το μέτρο της αφαίρεσης του δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία που καταλαμβάνεται να διαπράττει το αδίκημα του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση υποτροπής, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης του δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

2. Λοιπές ποινικές κυρώσεις, διοικητικά μέτρα, χρηματικές ποινές και πρόστιμα για παραβάσεις των ισχυουσών για την οδική κυκλοφορία διατάξεων επιβάλλονται και στους κατόχους προσωρινής άδειας οδήγησης του παρόντος Μέρους.

Άρθρο 46
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, και μπορεί να αναπροσαρμόζεται η διάρκεια ισχύος της προσωρινής άδειας οδήγησης, να εξειδικεύεται το κυρωτικό πλαίσιο για παραβάσεις σχετικές με την προσωρινή άδεια οδήγησης και να καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες ελέγχου.

Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η ανάπτυξη ή αναβάθμιση και λειτουργία του Π.Σ. μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Μέρους πραγματοποιείται ως ακολούθως:

α. Για τους δικαιούχους των υποπεριπτώσεων αα και ββ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 απαιτείται να έχει υλοποιηθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Για τους δικαιούχους των υποπεριπτώσεων αα έως και στστ της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 42 απαιτείται να έχει υλοποιηθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για την ολοκλήρωση κάθε σταδίου υλοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος και την έναρξη της δυνατότητας χορήγησης προσωρινής άδειας οδήγησης μέσω του Π.Σ. στους δικαιούχους του παρόντος Μέρους, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 1.

3. Έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούμενης παραγράφου, το έντυπο της προσωρινής άδειας εκτυπώνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ως ακολούθως:

α. Σε περίπτωση αρχικής χορήγησης ή επέκτασης άδειας σε άλλη κατηγορία, εκτυπώνεται ταυτόχρονα με το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.). Κατά τον προγραμματισμό για δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς παραδίδεται στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό, ο οποίος το φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τη δοκιμασία και το παραδίδει στην επιτροπή εξέτασης πριν την έναρξη αυτής. Μετά το πέρας επιτυχούς δοκιμασίας, υπογράφεται από τη διενεργήσασα τη δοκιμασία επιτροπή και χορηγείται στον επιτυχόντα υποψήφιο οδηγό ή οδηγό.

β. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης ή έκδοσης αντιγράφου ελληνικής άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής ή προσθήκης Κωδικού 96 στην κατηγορία Β ή άρσης του κωδικού 114 ή μεταβολής στοιχείων ελληνικής άδειας ή περιορισμού κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου.

4. Το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης χορηγείται άπαξ και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας. Σε περίπτωση απώλειας, ο ενδιαφερόμενος τη δηλώνει υποχρεωτικά εντός τριών (3) ημερών στην οικεία Αστυνομική Αρχή, καθώς και στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που το έχει εκδώσει. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης παραδίδεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά την παραλαβή του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές του εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης και οι αναγραφόμενες σε αυτό πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μπορούν να αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ έναν (1) μήνα μετά από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που έχουν επιτύχει σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και αντιστοίχως, για τις λοιπές διαδικασίες, όσοι έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, κατά τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι τη θέση σε ισχύ των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δύνανται, μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, να εφοδιάζονται με προσωρινή άδεια οδήγησης από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών