Εποπτεία. Τοποθέτηση αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Τοποθέτηση αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 240 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Οι απόφοιτοι της 20ής εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔ και της 3ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΤΑ που διαθέτουν πτυχίο νομικού τμήματος ή τμήματος πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών μπορούν με αίτηση τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Οι θέσεις που καλύπτονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν μπορούν να υπερβούν το 20% των οργανικών θέσεων του κλάδου στον οποίο θα μεταταγούν.

Η μετάταξή τους γίνεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α) ύστερα από πρόσκληση της Υπηρεσίας με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της πρόσκλησης που προβλέπεται στο άρθρο 222 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).

2. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με τις θέσεις που διατίθενται, η επιλογή τους θα γίνει με βάση ενιαίο πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι απόφοιτοι και των δύο Σχολών, με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.(άρθρο 18 παράγραφος 10 νόμου 3870/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 138)

 

(άρθρο 240 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)