Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2011 εκτός των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ του πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους, σε σχέση με τη διενέργεια των εκλογών, 94 παρ. 6 περιπτώσεις 41 και 42, των άρθρων 100, 204 παράγραφος ΣΤ΄, 216, 219, 222, 239, 240, 256, 257, 258, 264, 265, 267 παράγραφος 7, 269 παράγραφος 5, 272, 274, 280 παράγραφοι VI και VIII, 282 παράγραφοι 7, 8,11 και 14, 283 παράγραφοι  7, 9, 10,11,12,13,16, 17 και 18, 284 και 285, καθώς και των εξουσιοδοτικών διατάξεων προς έκδοση κανονιστικού χαρακτήρα πράξεων, που ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στη διάταξη του άρθρου 286 και μετά τη φράση: “σε σχέση με τη διενέργεια των εκλογών των άρθρων” προστίθεται η φράση: “94 παρ. 6 περιπτώσεις 41 και 42“, καθώς και μετά τη φράση: “283 παράγραφοι” προστίθεται η παρ. “7“. (άρθρο 18 παράγραφος 10 νόμου 3870/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 138)

(άρθρο 286 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)