Δήμοι. Σύσταση δήμων. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

42. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Κομοτηνής με έδρα την Κομοτηνή αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιγείρου β. Κομοτηνής και γ. Νέου Σιδηροχωρίου, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Ιάσμου με έδρα τον Ιασμο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιάσμου β. Σωστού και την κοινότητα Αμαξάδων, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Μαρωνείας-Σαπών με έδρα τις Σάπες αποτελούμενος από τους δήμους α. Μαρώνειας και β. Σαπών, οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος Αρριανών με έδρα τη Φιλλύρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρριανών β. Φιλλύρας και τις κοινότητες α. Κέχρου β. Οργάνης, οι οποίοι καταργούνται.

(άρθρο 1 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)