Δήμοι. Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλων όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους

Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση υπαλλήλων δήμων και περιφερειών, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται μετά από γραπτή αίτηση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη και εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λήφθηκε με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών τους. Για την ανάθεση της υπόθεσης, κατά τα προηγούμενα εδάφια, εκδίδεται απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.