Αποκλειστικές νοσοκόμες. Νόμιμες αποδοχές. Υπηρεσίες σε ασθενείς

Αποκλειστικές νοσοκόμες. Νόμιμες αποδοχές. Υπηρεσίες σε ασθενείς

Το βασικό τους ημερομίσθιο δεν μπορεί να υπολείπεται του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, προσαυξανόμενου με τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία ποσοστά

 Δεδομένου ότι, οι αποκλειστικές/αποκλειστικοί νοσοκόμες και νοσοκόμοι δεν καλύπτονται σήμερα από κάποια ειδικότερη Συλλογική Ρύθμιση Εργασίας, το βασικό τους ημερομίσθιο δεν μπορεί να υπολείπεται του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, προσαυξανόμενου με τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία ποσοστά, εφόσον πρόκειται για νυκτερινή απασχόληση ή σε ημέρα Κυριακής και εξαιρέσιμης αργίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Τ. Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: ΠΑΓΩΝΗ Κ.
Αρ. Τηλεφώνου: 210 52 85 543
e-mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

Αθήνα 30/7/2019
Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/923585

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Αποδοχές Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων»

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. οικ. 18242/861/19-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30-01-2019 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’173), όπως είναι γνωστό, καθορίστηκε από 01/02/2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4172/2013(Α’ 167), όπως ισχύει, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση.

Α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίστηκε στα 650,00 ευρώ.

Β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίστηκε στα 29,04 ευρώ.

Δεδομένου ότι, οι αποκλειστικές/αποκλειστικοί νοσοκόμες και νοσοκόμοι δεν καλύπτονται σήμερα από κάποια ειδικότερη Συλλογική Ρύθμιση Εργασίας, το βασικό τους ημερομίσθιο δεν μπορεί να υπολείπεται του προαναφερθέντος νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, προσαυξανόμενου με τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία ποσοστά, εφόσον πρόκειται για νυκτερινή απασχόληση ή σε ημέρα Κυριακής και εξαιρέσιμης αργίας.

Για την εξεύρεση των αποδοχών, άδειας και επιδομάτων εορτών και αδείας των Αποκλειστικών Νοσοκόμων, σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. οικ.18242/861/19-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το οποίο καθορίζονται οι αμοιβές των Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων από την 1/2/2019 και παρακαλούμε για την εφαρμογή του.

Αποκλειστικές νοσοκόμες – νοσοκόμοι. Ποιοι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ασθενείς

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου οι αποκλειστικές νοσοκόμες – νοσοκόμοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου ή μιας ιδιωτικής κλινικής

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς από αποκλειστικές νοσοκόμες»

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ. 785/2-11-2018 έγγραφο του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών από αποκλειστικές νοσοκόμες, σε ασθενείς Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και Ιδιωτικών Κλινικών, σας υπενθυμίζουμε την ισχύουσα με αριθμ. Υ4α/37804/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1023), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

Ειδικότερα:

1. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες – νοσοκόμοι προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου ή μιας ιδιωτικής κλινικής, οφείλουν:

α) να διαθέτουν άδεια εργασίας από το ΙΚΑ,

β) να έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας,

γ) να περιλαμβάνονται στον ονομαστικό πίνακα που καταρτίζεται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και τηρείται σε κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ιδιωτική Κλινική.

2. Η διάθεση τους πρέπει να γίνεται μόνο από τον οικείο ονομαστικό πίνακα σύμφωνα με την σειρά αναγραφής τους και μέχρι εξάντλησης αυτού. (Κυκλική διάθεση–rotation).

3. Η διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων του ονομαστικού πίνακα γίνεται από την τριμελή επιτροπή που συγκροτείται προς τούτο σε κάθε Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική και η οποία αποτελείται:

α) στα Νοσοκομεία από τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον Προϊστάμενο/η της Διοικητικής Υπηρεσίας και έναν Νοσηλευτή / Νοσηλεύτρια με Β΄ βαθμό,

β) στις Ιδιωτικές Κλινικές από τον Προϊστάμενο/η του Νοσηλευτικού Προσωπικού, τον Διοικητικό Διευθυντή και έναν Νοσηλευτή.

Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου των αποκλειστικών νοσοκόμων για τυχόν παραπτώματα με τη δυνατότητα αντικατάστασής τους.

4. Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κάθε Νοσοκομείου ή ο Προϊστάμενος του Νοσηλευτικού Προσωπικού κάθε Ιδιωτικής Κλινικής, οφείλει να τηρεί πιστά και να εφαρμόζει αδιαλείπτως τα προβλεπόμενα επί της διαδικασίας των παρ. 5, 6 και 7 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης καθώς επίσης να διασφαλίζει την αμερόληπτη σειρά του ονομαστικού πίνακα, προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων.

5. Η άδεια παραμονής σε συγγενικό πρόσωπο ή σε πρόσωπο που απασχολείται κατ’ οίκον για τη φροντίδα του ασθενούς, θα πρέπει να υπογράφεται από τον θεράποντα ιατρό ή την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος και να τηρούνται και να ελέγχονται με κάθε λεπτομέρεια οι προϋποθέσεις της παρ. 7, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Την ευθύνη για την παραμονή των συνοδών και των αποκλειστικών νοσοκόμων έχει η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής.

 6. Η όποια παραβίαση της σειράς, μετά από προσωπική επιλογή του ασθενούς, πρέπει να γίνεται δεκτή κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης αυτής.

Τέλος, οι Υγειονομικές Περιφέρειες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος λόγω αρμοδιότητας, οφείλουν να μεριμνούν, για την εφαρμογή και τον έλεγχο των κείμενων διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης, έτσι ώστε, να επιτυγχάνεται η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς που επιθυμούν την επικουρική φροντίδα των αποκλειστικών νοσοκόμων.

Αποκλειστική νοσοκόμα. Άδεια εργασίας. Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας, λόγω εποπτείας, θα μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω.

Η εγκύκλιος