Αναλογική κατανομή λοιπού πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες

Αναλογική κατανομή λοιπού πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες

Αριθμ. ΓΠ – 213 – ΦΕΚ Β 731 – 24.03.2014
Αναλογική κατανομή λοιπού πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, λόγω ελλιπών στοιχείων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 4244/2014 (ΦΕΚ 60/Α΄/ 11.03.2014): «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος ? μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του Ν. 2196/1994 (Α΄ 41) και άλλες διατάξεις».
3. Το Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/08.09.2000) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
4. Την ΓΠ–400/27-8-2012 απόφαση, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β/28.8.2012).
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης.
6. Τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005, όπως αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
8. Το Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α/04.11.2008) «Διενέργεια Γενικών Απογραφών Οικοδομών – Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011».
9. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010), όπως ίσχυε κατά την 9η Μαΐου 2011, ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011.
10. Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών» (ΦΕΚ 106/Α΄/ 9.05.2011).
11. Τον Ν. 3995/2011 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών» (ΦΕΚ 166/Α΄/25.07.2011).
12. Την απόφαση του Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ με αριθμό ΓΠ-192/18.03.2014 (ΦΕΚ 699/Β/20.03.2014) «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/ 20.03.2013) και θέμα Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας».
13. Την απόφαση του Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ με αριθμό ΓΠ-206/21.03.2014 (ΦΕΚ 718/B/21-3-2014) «Τροποποίηση της απόφασης 1382/Γ5-132/05.02.2014 (ΦΕΚ 255/Β΄/07.02.2014) σχετικά με την κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De facto Πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών 100.000 κατοίκων και άνω».
14. Το γεγονός ότι η κατανομή στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 του πληθυσμού που δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί λόγω ελλιπών στοιχείων, γίνεται αυστηρά για διοικητικούς σκοπούς και δεν αποτελεί στατιστικό αποτέλεσμα.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Ο de facto πληθυσμός των δημοτικών κοινοτήτων του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπως προκύπτει, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4244/2014, μετά από αναλογική κατανομή του πληθυσμού ο οποίος λόγω ελλιπών στοιχείων δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές αυτές κοινότητες και προσθήκη του πληθυσμού που κατανεμήθηκε αναλογικά στον de facto πληθυσμό της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, ανά δημοτική κοινότητα, έχει όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:
Κωδ. | Οικισμός | De facto πληθυσμός | Αναλογική κατανομή υπολοίπων | De facto πληθυσμός μετά την αναλογική κατανομή των υπολοίπων
1 ΑΘΗΝΑΙ
11 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 80.943 107 81.050
12 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 102.650 136 102.786
13 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 46.498 61 46.559
14 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 83.724 111 83.835
15 Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 93.575 124 93.699
16 Δημοτική Κοινότητα 6ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 128.572 170 128.742
17 Δημοτική Κοινότητα 7ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων 127.772 169 127.941
ΑΘΗΝΑΙ – (Υπόλοιπα) 878
Σύνολο 664.612 878 664.612
2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης 46.416 8 46.424
22 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης 30.159 5 30.164
23 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης 26.562 5 26.567
24 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης 80.703 14 80.717
25 Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης 131.011 22 131.033
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – (Υπόλοιπα) 54
Σύνολο 314.905 54 314.905
3 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
31 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς 49.905 223 50.128
32 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς 27.656 123 27.779
33 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς 14.958 67 15.025
34 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς 28.952 129 29.081
35 Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς 39.893 178 40.071
36 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ – (Υπόλοιπα) 720
Σύνολο 162.084 720 162.084
4 ΠΑΤΡΑΙ
41 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλας, Σκιόεσσα
και Χάραδρον) 36.180 934 37.114
42 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων 34.607 894 35.501
43 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων 28.994 749 29.743
44 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων 64.653 1.670 66.323
45 ΠΑΤΡΑΙ – (Υπόλοιπα) 4.247
Σύνολο 168.681 4.247 168.681
5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ
51 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου 40.679 147 40.826
52 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου 44.615 161 44.776
53 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου 30.986 112 31.098
54 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου 20.356 73 20.429
55 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ – (Υπόλοιπα) 493
Σύνολο 137.129 493 137.129
6 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
61 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου 15.053 127 15.180
62 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου 22.276 187 22.463
63 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αθάνατοι, Γούρναι,
Δρακουλιάρης, Λοφούπολις, Σέμελη και Φοινικιά) 42.670 359 43.029
64 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αγία Ειρήνη, Βλυχιά,
Κνωσός και Μαραθίτης) 62.791 528 63.319
65 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ – (Υπόλοιπα) 1.201
Σύνολο 143.991 1.201 143.991
7 ΛΑΡΙΣΑ
71 Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Λαρίσης 31.338 435 31.773
72 Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Λαρίσης 42.156 586 42.742
73 Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Λαρίσης
(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Κουλούριον και Αμφιθέα) 32.072 446 32.518
74 Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Λαρίσης 36.310 505 36.815
75 ΛΑΡΙΣΑ – (Υπόλοιπα) 1.972
Σύνολο 143.848 1.972 143.848
2. Ο de facto πληθυσμός μετά την αναλογική κατανομή των υπολοίπων που εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν αποτελεί στατιστικό αποτέλεσμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Γεωργίου