Υποχρέωση στείρωσης ή αποστολής δείγματος DNA των κατοικιδίων

Υποχρέωση αποστολής δείγματος DNA σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Ακαδημίας Αθηνών έχουν οι ιδιοκτήτες σκύλου και γάτας, που δεν επιθυμούν να στειρώσουν τα κατοικίδιά τους.

Η εναλλακτική αυτή λύση υιοθετήθηκε στον νόμο 4830/2021 μετά τις αντιδράσεις ιδιοκτητών στην υποχρεωτική στείρωση των κατοικιδίων, που επελέγη αρχικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα αδέσποτα.

Η συλλογή δείγματος γενετικού υλικού γίνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένο κτηνίατρο, μέσω αιμοληψίας (0,5-2 ml) ή εάν αυτή δεν είναι εφικτή, συλλέγεται με ειδικούς στυλεούς Teflon δείγμα παρειακού επιχρίσματος (δείγματα κυττάρων από την εσωτερική επιφάνεια του μάγουλου).

Για τη διαδικασία καταβάλλεται, μέσω του gsis.gr, ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 135 ευρώ για κάθε ζώο συντροφιάς, και άλλα 15 ευρώ καταβάλλονται στον κτηνίατρο για τη λήψη του γενετικού υλικού.

Δεν καταβάλλεται παράβολο για τα σκυλιά που προορίζονται αποκλειστικά για φύλαξη ποιμνίων (τσοπανόσκυλα).

Για τους ιδιοκτήτες που δεν προχωρήσουν σε μία από τις δύο ενέργειες (στείρωση ή αποστολή γενετικού υλικού) προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Τα δείγματα αποστέλλονται στο υπό σύσταση Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και θα παραμείνουν σε σχετική βάση δεδομένων για τουλάχιστον 12 χρόνια.

Παράλληλα ο κτηνίατρος ενημερώνει τη βάση δεδομένων στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ).

Με τον τρόπο αυτό οι αρμόδιοι φορείς θα είναι σε θέση -για όσα ζώα οι ιδιοκτήτες επιλέγουν να μην τα στειρώσουν- είτε να τα ταυτοποιήσουν εάν αυτά εγκαταλειφθούν είτε να βρουν τους γεννήτορες εγκαταλελειμμένων ή και θανατωμένων κουταβιών.

Το ποσό του παραβόλου αποδίδεται κατά 40% στο ΙΙΒΕΑΑ για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ, κατά 5% στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία του ΕΜΖΣ και κατά 55% μέσω του υπουργείου Εσωτερικών στους δήμους για την υποστήριξη δράσεων για την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

Πότε ξεκινά η υποχρέωση αποστολής δείγματος DNA των κατοικιδίων

Με διάταξη του νόμου 5083/2024, ορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης αποστολής δείγματος DNA των κατοικιδίων

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 5083/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Β 12/26.01.2024
Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 59
Μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς – Τροποποίηση παρ. 7, 8 και 9 άρθρου 46 ν. 4830/2021

1. Στο άρθρο 46 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), περί μεταβατικών διατάξεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 7 η προθεσμία «31.1.2024» παρατείνεται έως την 31η.3.2024, β) η παρ. 8 αντικαθίσταται, γ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 οι λέξεις «τριών (3) μηνών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έξι (6) μηνών» και οι παρ. 7, 8 και 9 διαμορφώνονται ως εξής:

«7. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, και πάντως όχι πέραν της 31.3.2024, για τη δραστηριοποίηση των φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν απαιτείται η προηγούμενη καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ, εφόσον τα εν λόγω σωματεία και οργανώσεις δεν έχουν λυθεί, λειτουργούν νόμιμα και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς σκοπούς τους την προαγωγή της φιλοζωίας ή τη φροντίδα και περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

8. Μέχρι τη θέση σε πλήρη λειτουργία της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων, του Υπομητρώου Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων και του Αποθετηρίου Διαβατηρίων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και πάντως όχι πέραν της 30.6.2024, αναστέλλεται η υποχρέωση καταχώρισης υιοθεσιών και διαβατηρίων, καθώς και εγγραφής Επαγγελματικών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων στο ΕΜΖΣ που προβλέπεται στον παρόντα.

9. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA), σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9, εκκινεί μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ κατά το άρθρο 13. Τα πρόστιμα του άρθρου 35 για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ»

 

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) ανακοινώθηκε επίσημα από την Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μάρσα Δημοπούλου, η οποία απέστειλε σχετικό έγγραφο στις Αποκεντρωμένες, τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, με το οποίο ορίζεται ότι η σχετική διαδικασία ξεκίνησε στις 21 Ιανουαρίου 2024.

Ως εκ τούτου η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA) ξεκινά στις 21 Φεβρουαρίου 2024 και τα πρόστιμα για την παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από 21 Ιουλίου 2024 και εφεξής