Σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση των δήμων

Σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση των δήμων

Επισημαίνονται οι βασικές αλλαγές του νόμου 4623/2019, ως προς το σύστημα διακυβέρνησης των δήμωνΑριθμ. Εγκυκλίου: 93 Υπουργείου Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους

Με την παρούσα εγκύκλιο παρουσιάζονται, συνοπτικά, οι βασικές αλλαγές στη διοίκηση των δήμων, ο τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και καταγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών και τη λειτουργία των δήμων, βάσει των διατάξεων του νόμου 4555/2018 (Α΄133) και του νόμου 4623/2019 (Α΄ 134).

A. Σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση των δήμων

Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον νόμο 4623/2019 επισημαίνονται οι βασικές αλλαγές, ως προς το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων:

α. Παρέχεται η δυνατότητα σύμπραξης δημοτικών παρατάξεων, μόνο, με τη δημοτική παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος. Επιπροσθέτως, δίδεται έμφαση στη συνδυασμένη δράση και τη συνεργασία μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, εφόσον μπορούν να οριστούν ως αντιδήμαρχοι δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις, κατόπιν συναίνεσης. Πρόκειται για μια καινοτομία η οποία αναβαθμίζει τη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής και ενισχύει τη λειτουργία της. Αναλυτική παρουσίαση για τη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων παρέχεται στην υπ’ αριθμ. 91/21.08.2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ:69ΒΖ465ΧΘ7- Λ65) του Υπουργείου Εσωτερικών.

β. Αναμορφώνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων και επανακαθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους. Αναλυτική παρουσίαση για τον ορισμό Αντιδημάρχων παρέχεται στην υπ’ αριθμ. 82/20.08.2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΨ3ΨΨ465ΧΘ7-5ΑΜ ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

γ. Όσον αφορά την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η πλειοψηφία των μελών είναι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος. Παράλληλα, αυξάνονται οι αποφασιστικές αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέχεται στην υπ’ αριθμ. 90/ 21.8.2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7- Ι08) του Υπουργείου Εσωτερικών.

δ. Κλείνοντας τον κύκλο των νομοθετικών ρυθμίσεων για την εύρυθμη λειτουργία των δήμων, επαναφέρεται με το ν. 4623/2019 ο εκ του νόμου ορισμός του Προέδρου της Κοινότητας, ως του προσώπου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τον πρώτο κατά σειρά συνδυασμό και αναμορφώνονται οι αρμοδιότητες των Κοινοτήτων. Αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας των Κοινοτήτων παρέχεται στην υπ’ αριθμ. 88/ 21.8.2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7- ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών.

ε. Νέος Δήμαρχος μετά από παραίτηση ή θάνατο μπορεί να εκλεγεί υποψήφιος από το συνδυασμό του Δημάρχου. Η εκλογή του γίνεται με μυστική ψηφοφορία και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

στ. Στο πνεύμα αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και διασφάλισης της χρηστής διοίκησης, δίδεται η δυνατότητα εκλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με τα 3/5 των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, σε αντικατάσταση των 2/3 του συνολικού αριθμού των δημοτικών συμβούλων, του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου. Επίσης, με τις διατάξεις του νόμου 4623/2019 εξειδικεύεται ο ρόλος του με γνώμονα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών

ζ. Τέλος, δίδεται η δυνατότητα το δημοτικό συμβούλιο των νησιωτικών δήμων σε έκτακτες περιπτώσεις να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη

Σχετικά:

Αποδοχές δημάρχου, αντιδημάρχου, προέδρου δημοτικού συμβουλίου, γενικού γραμματέα δήμου, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη

 

Το κείμενο της Εγκυκλίου 93 του Υπουργείου Εσωτερικών