Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων

Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 63, του ν. 3801/2009, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κ.λπ.» (ΦΕΚ 163 Α΄), καταργούνται από την έναρξη της ισχύος τους. Τα έσοδα από το φόρο ζύθου, τα τέλη διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας που προβλέπονται στην καταργούμενη διάταξη, αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Συμβάσεις που λήγουν προ της 31.12.2010 και αφορούν μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι αρμοδιότητες των οποίων περιέρχονται από 1.1.2011 στους Δήμους σύμφωνα με το Άρθρο 94 του παρόντος, εφόσον δεν προβλέπουν δυνατότητα παράτασης, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 31.12.2010, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 242/1996. Αναπροσαρμογή του μισθώματος χωρεί βάσει των κανόνων της καλής πίστης, χωρίς να θίγονται οι λοιποί όροι της σύμβασης.

3. Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 249 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) και δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω Άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση οικοδομής κ.λπ.) μπορούν, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Στο τέλος του Άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Για την απόσπαση προσωπικού από συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, απαιτείται πάντοτε η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της οικείας ανεξάρτητης αρχής».

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του Άρθρου 2 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Κατά τη διάρκεια της θητείας των Βοηθών Συνηγόρων αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 3 του παρόντος».

6. Δεκαπέντε από τις θέσεις ειδικών επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄), οι οποίες είναι κενές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή κενώνονται εφεξής για οποιονδήποτε λόγο, καταργούνται. Η κατάργηση δεν καταλαμβάνει θέσεις, για την πλήρωση των οποίων έχει ήδη εκδοθεί σχετική προκήρυξη.

7. Οι ασκούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθήκοντα επιστημονικού προσωπικού με απόσπαση, υπάγονται εφεξής στο καθεστώς της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του ν. 3094/2003 όπως αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου και από της ισχύος του παρόντος λογίζεται ότι πληρούν αυτοδίκαια με απόσπαση αντίστοιχη οργανική θέση της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του ν. 3094/2003, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη. Αν έχουν ήδη συμπληρώσει δύο παρατάσεις της απόσπασης ή δύο μήνες πριν τη συμπλήρωση της διάρκειας της δεύτερης παράτασης της απόσπασης, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους τη μετάταξή τους σε αντίστοιχη οργανική θέση της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του ν. 3094/2003, άλλως η τρέχουσα απόσπασή τους λήγει με την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί. Σε περίπτωση που η αίτηση μετάταξης απορριφθεί, η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια.

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του Άρθρου 5 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με αυτές του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του Άρθρου 7 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) και της παραγράφου 2 του Άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), ισχύουν και για τους υπηρετούντες με απόσπαση στη Γραμματεία του Συνήγορου του Πολίτη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η μετάταξη μπορεί να γίνει σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας με τα τυπικά προσόντα που κατέχει ο μετατασσόμενος. Για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μετατάσσεται ισχύουν αναλογικά οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του Άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52Α΄).

9. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) η φράση «τρεις (3) συνταξιούχους Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς της Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συν
ταξιούχους Προέδρους, Αντιπροέδρους ή Νομικούς Συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» αντικαθίσταται από τη φράση «τρεις (3) συνταξιούχους Δικαστικούς Λειτουργούς της Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχους Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».

10. Στο τέλος της παραγράφου 4 του Άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Τα υφιστάμενα, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, κοινά υπηρεσιακά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ., ανασυγκροτούνται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.» Οι διατάξεις της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 μετά τη φράση «επιλέγονται υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «με βαθμό Α΄».

12. Στο τέλος της παραγράφου 5 του Άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα ως άνω ισχύουν και για όσους υπηρετούν ήδη σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης σε υπηρεσία άλλη από αυτή που ανήκουν οργανικά προκειμένου να κριθούν για επιλογή στη θέση αυτή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 7 του Άρθρου αυτού.»

13. α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 157, 158 και 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν από το Άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π), της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τα οποία επιτρέπεται η υπαγωγή τους στο ΕΙ.Σ.Ε.Π. και στο Σ.Ε.Π. του εποπτεύοντος υπουργείου καθώς και η προσαρμογή τους προς τις ρυθμίσεις του Άρθρου 159 με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.
β. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τα υπηρεσιακά συμβούλια των ανεξάρτητων αρχών δεν θίγονται.

14. Οι παράγραφοι 10 και 11 του Άρθρου 159 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το Άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010, καταργούνται.

15. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 6 του ν. 3801/2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι ειδικότητες του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας θα πρέπει να είναι αντίστοιχες των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων του μονίμου προσωπικού, που σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι υπάλληλοί τους κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο αυτών. Με τους οικείους οργανισμούς, επιτρέπεται να καθορίζονται και άλλες ειδικότητες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις οποίες θα επιλέγονται προϊστάμενοι των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων.»

16. Παρατείνεται από τη λήξη της και για τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του Άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 2 του Άρθρου δεύτερου του ν. 3640/2008 (ΦΕΚ 22 Α’), προθεσμία για τις νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες οι οποίες έχουν υποβάλει ή θα υποβάλλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας φάκελο δικαιολογητικών για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του Άρθρου 2 του ν. 3548/2007.
Εντός της ανωτέρω προθεσμίας οι προαναφερόμενες εφημερίδες μπορούν να προσέλθουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν γνώση για τυχόν ελλείψεις του σχετικού φακέλου τους και να συμπληρώσουν το φάκελο δικαιολογητικών τους.

(άρθρο 284 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)