Ρυθμίσεις οφειλών για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ

otaΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ &
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 101 83 – ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Ντονά
Ε-MAIL : a.ntona@ypes.gr
Τηλέφωνο: 213136-4844
Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ : 4522
ΠΡΟΣ: Tους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας
ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις οφειλών για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ
ΣΧΕΤ. : 1. Η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1036/22.01.2014 του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1237/22.10.2013 του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΠΕΙΣ Γ 1023190ΕΞ/05.02.2014 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1036/22.01.2014 του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τις συμπληρωματικές διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4071/2012, οι οποίες εισήχθησαν με τις όμοιες του άρθρου 77 του ν. 4170/2013 και ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα για την αποπληρωμή οφειλών επιχειρήσεων ΟΤΑ, που λύθηκαν και τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω και σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ,1α) της προαναφερθείσας ΠΟΛ, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια ΔΟΥ, ως δικαιολογητικό, βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι η επιχείρηση, της οποίας τα χρέη αναλαμβάνουν, υπάγεται στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012.
Προς διευκόλυνση των διαδικασιών και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε πρότυπο της ανωτέρω βεβαίωσης.
sxedio_bebaiosis_18022014
Το παρόν, μετά του συνημμένου του, μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ., στην ενότητα Υπουργείο/Έγγραφα.
Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α. Κωστοπούλου
Συνημμένο: Πρότυπο Βεβαίωσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων και
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων-Τμήμα Γ’
Πανεπιστημίου 20
ΤΚ 10672-Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
-Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ
– ΔΗΜΗΕΣ ( με την παράκληση να αναρτηθεί το παρόν,
μετά του συνημμένου του στον ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ.,
στην ενότητα «έγγραφα»)