Πρωτοβάθμιοι (Δήμοι) και Δευτεροβάθμιοι (Περιφέρειες) ΟΤΑ. Πληθυσμός

programma_kallikratisAριθ. 15150 – ΦΕΚ Β 955 – 16.04.2014
Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Παρατίθενται αναλυτικά οι Περιφέρειες, οι Περιφερειακές Ενότητες, οι Δήμοι, οι Δημοτικές Ενότητες, οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, όπως διαμορφώθηκαν με τον ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
Ο πληθυσμός προκύπτει από την Απογραφή 2011
 
ΦΕΚ Β 955 – Πρωτοβάθμιοι (Δήμοι) και Δευτεροβάθμιοι (Περιφέρειες) ΟΤΑ
 
Άρθρο 2
Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ