Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ και ΝΠΙΔ

otaΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Να σταλεί με FAX και με e-mail
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
Τηλέφωνo: 213-1364339-340-397
FAX: 213-1364383, -389
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 3259
ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης
Όπως γνωρίζετε, το 2014, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί έτος περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, και ως εκ τούτου καθίσταται ενεργής η πρόβλεψη του άρθρου 17 του ν.3870/2010, ως ισχύει, με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πριν την έναρξη της εκλογικής περιόδου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς αρμοδιότητάς μας (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ΕΝΠΕ και Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, όπως αναλυτικά παρατίθενται στην Α.Π. οικ.8920/6-3-2013 εγκύκλιό μας) παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2014, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, είναι απαραίτητο να αποστέλλουν αιτήματα παροχής γνωμοδότησης για πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών στις υπηρεσίες σας, οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο ΥΠΕΣ, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠ. Το σχετικό υπόδειγμα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στη διαδρομή: Συμβάσεις/ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)-Εποχικό/Υποδείγματα ανακοινώσεων/Αίτημα χορήγησης γνωμοδότησης εποχικού προσωπικού.
Όπως προαναφέρθηκε, τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής πολιτικής. Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων έργου στους φορείς αρμοδιότητάς σας θα είναι μειωμένες κατά 20 % για το 2014 σε σχέση με το 2013. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.
Ειδικότερα:
Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ
1. Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)
Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων, που αναφέρονται στο Παράρτημα 1.
2. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)
Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων, που αναφέρονται στο Παράρτημα
2. Σημειώνεται ότι η διάταξη του άρθρου 12 παρ.14 του ν.4071/2012, με την οποία προβλέπεται διακριτή διαδικασία έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης συμβάσεων έργου εφόσον το σύνολο της δαπάνης καλύπτεται από αντίτιμο υπό τη μορφή διδάκτρων αφορά μόνο πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και όχι ΝΠΙΔ αυτών (επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ.), ακόμα και αν αυτά ασκούν αντίστοιχες αρμοδιότητες (π.χ. δημοτικά ωδεία). Για τα αιτήματα των ΝΠΙΔ, ανεξαρτήτως προέλευσης των πιστώσεων, ακολουθείται κανονικά η διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υποβάλλονται τα αιτήματά τους.
3. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους:
Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων, που αναφέρονται στο Παράρτημα 3.
4. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α και β βαθμού στο πλαίσιο προγραμμάτων:
Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων, που αναφέρονται στο Παράρτημα 4.
Σημειώνεται ότι:
α) Αν και εκ του νόμου δεν απαγορεύεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, ωστόσο ο νομοθέτης έχει παράσχει με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994, για τις οποίες έγινε λόγος ανωτέρω, τη δυνατότητα στους φορείς να υλοποιούν τα προγράμματα αυτά κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ετήσιας διάρκειας σύμβασης, η οποία περαιτέρω δύναται να ανανεώνεται χωρίς την έκδοση νέας ανακοίνωσης. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους φορείς, ιδίως αν πρόκειται για προγράμματα με χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους, να προβαίνουν στην υλοποίησή τους με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου και όχι με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, δεδομένου ότι στις συμβάσεις αυτές δεν επιτρέπεται ανανέωση ή παράτασή τους.
Β) Αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν και για την ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής».
Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠΙΔ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ
1. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους:
Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων, που αναφέρονται στο Παράρτημα 5.
2. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ στο πλαίσιο προγραμμάτων:
Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων, που αναφέρονται στο Παράρτημα 6.
Σημειώνεται ότι:
α) Αν και εκ του νόμου δεν απαγορεύεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, ωστόσο ο νομοθέτης έχει παράσχει με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994, για τις οποίες έγινε λόγος ανωτέρω, τη δυνατότητα στους φορείς να υλοποιούν τα προγράμματα αυτά κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ετήσιας διάρκειας σύμβασης, η οποία περαιτέρω δύναται να ανανεώνεται χωρίς την έκδοση νέας ανακοίνωσης. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους φορείς, ιδίως αν πρόκειται για προγράμματα με χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους, να προβαίνουν στην υλοποίησή τους με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου και όχι με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, δεδομένου ότι στις συμβάσεις αυτές δεν επιτρέπεται ανανέωση ή παράτασή τους.
Β) Αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν και για την ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής».
Λοιπές επισημάνσεις:
Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4147/2013 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2016 για να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους.
Με τις ίδιες διατάξεις, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς».
Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων, παραθέτουμε κατωτέρω την έννοια των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα, όπως έχει ερμηνευτεί, μίσθωση έργου είναι η σύμβαση που έχει ως περιεχόμενο την εκτέλεση έργου από την πλευρά του ενός συμβαλλομένου (εργολάβος) χάριν του άλλου (εργοδότης) έναντι αμοιβής. Ως έργο νοείται η επίτευξη οποιουδήποτε αποτελέσματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα, μίσθωση εργασίας είναι η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την παροχή εργασίας από το ένα συμβαλλόμενο μέρος προς το άλλο έναντι μισθού.
Η μίσθωση έργου διαφέρει από τη μίσθωση εργασίας, διότι στη μίσθωση έργου οι συμβαλλόμενοι δεν αποβλέπουν στην παροχή εργασίας καθεαυτή, αλλά στην εκτέλεση έργου, δηλαδή στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Αναπλήρωση θέσεων απασχολουμένων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Για την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε περίπτωση αποχώρησης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου από ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα και με το Α.Π. 15017/7-10-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ, αναπλήρωσης του αποχωρούντος προσωπικού με την πρόσληψη του αμέσως επόμενου στη σειρά των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό.
Εξαιρέσεις από τον προγραμματισμό προσλήψεων
1. Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»
Τα αιτήματα των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους» δεν θα υποβληθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου, αλλά στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, έπειτα από την ισχύ του άρθρου 29 του ν.4151/2013.
2. Σχολικές καθαρίστριες
Αντίστοιχα, με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4186/2013, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με σκοπό τον καθαρισμό σχολικών μονάδων παραμένει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015.
3. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Με το άρθρο 127 του ν.4199/2013 παρατάθηκε εκ νέου η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο πλαίσιο του προγράμματος προσωπικού έως 30-9-2014, επομένως δεν απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση της έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα, ανάλογα με το είδος του αιτήματος, για το προσωπικό ορισμένου χρόνου το αργότερο έως 10-2-14 στο Υπουργείο Εσωτερικών και για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 17-2-14 στο ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
Ύστερα από αυτά, παρακαλούμε:
α) να ενημερώσετε άμεσα τους φορείς αρμοδιότητάς σας, εφιστώντας τους την προσοχή, ώστε να περιορίσουν τα αιτήματά τους στα απολύτως απαραίτητα αξιολογώντας τις προτεραιότητές τους και
β) να τηρήσετε πιστά την ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων, για να απεικονιστούν συνολικά τα αιτήματα ώστε να προωθηθούν άμεσα για έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
Την παρούσα Εγκύκλιο και τα Παραρτήματα με τα αντίστοιχα υποδείγματα ανά περίπτωση για το προσωπικό ορισμένου χρόνου, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας, στη διαδρομή: www.ypes.gr/Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ Β’ Βαθμού/Εγκύκλιοι.
Το Παράρτημα Γ1 έως Γ5 με τις αντίστοιχες οικονομικές βεβαιώσεις για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.