Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στους ΟΤΑ 2019-2020

Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στους ΟΤΑ 2019-2020

Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) την περίοδο 2019-2020 (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266  – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3200/21.08.2019)

  

Εγκρίνουμε την κατανομή Χιλίων Εκατόν Σαράντα Πέντε (1.145) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α ́ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2019-2020, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διά της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

2. Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, (υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259-(ΦΕΚ 1774/Β ́/17-6-2016) και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πίνακας Κατανομής Θέσεων ΠΦΑ (ΙΔΟΧ) περιόδου 2019-2020