Πως γίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ΚΕΠ με τηλεδιάσκεψη (myKEPIive.gov.gr)

Πως γίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ΚΕΠ με τηλεδιάσκεψη (myKEPIive.gov.gr)

Ποια είναι η διαδικασία και τι χρειάζεται ο πολίτης για να εξυπηρετηθεί από τα ΚΕΠ με τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας «myKEPlive.gov.gr»

Δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myKEPlive.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχει στους πολίτες και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων τη δυνατότητα εξυπηρέτησή τους, για συγκεκριμένες διαδικασίες, από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Στην πλατφόρμα αυτή «myKEPlive.gov.gr», ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ η ταυτοποίηση του αιτούντος, πολίτη ή νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, με την επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης

Ο αιτών πολίτης ή η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς/διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν υπολογιστή/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να έχει οπτική επαφή με τον υπάλληλο του ΚΕΠ και να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του από τον υπάλληλο του ΚΕΠ

 

Νόμος 4704/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020
Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 33.
Εξυπηρέτηση πολιτών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με βιντεοκλήση

1. Η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), μπορεί να γίνεται με βιντεοκλήση σε ειδική πλατφόρμα (myKEPIive.gov.gr) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

2. Για τη διεκπεραίωση του αιτήματος διενεργείται από υπάλληλο των Κ.Ε.Π. εξ αποστάσεως ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, μέσω τηλεδιάσκεψης με επίδειξη του εγγράφου ταυτοποίησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι όροι που διέπουν τη διαδικασία του παρόντος, όπως η πρόσβαση των φυσικών προσώπων στην πλατφόρμα της παρ. 1, ο τρόπος αυθεντικοποίησης, η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω τηλεδιάσκεψης, τα στοιχεία και τα δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή του αιτήματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος από φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, καθώς και τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση υποθέσεων, όπως η επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος από τα Κ.Ε.Π., ο τρόπος αποστολής των αποτελεσμάτων των αιτήσεων και κάθε τεχνικό ή άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος

 
Η κοινή υπουργική απόφαση

20530 ΕΞ 2020/21.7.2020 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 3030/21.7.2020
Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με τηλεδιάσκεψη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δημιουργία πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης των πολιτών και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων με υπαλλήλους των ΚΕΠ

1. Δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myKEPlive. gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχει στους πολίτες και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων τη δυνατότητα εξυπηρέτησή τους, για συγκεκριμένες διαδικασίες, από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

2. Στην πλατφόρμα «myKEPlive.gov.gr», ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ η ταυτοποίηση του αιτούντος, πολίτη ή νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, με την επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 6.

3. Για την παροχή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς/διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν υπολογιστή/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να έχει οπτική επαφή με τον υπάλληλο του ΚΕΠ και να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του από τον υπάλληλο του ΚΕΠ

Άρθρο 2
Είσοδος πολιτών και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων στην ειδική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών με τηλεδιάσκεψη

1. Ο αιτών (πολίτης ή επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της) εισέρχεται είτε απευθείας στην ειδική πλατφόρμα (myKEPlive.gov.gr) χρησιμοποιώντας κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που υφίσταται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

2. Μετά την εισαγωγή στην ειδική πλατφόρμα ο αιτών επιλέγει το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 3, την ημερομηνία και ώρα εξυπηρέτησής του με τηλεδιάσκεψη. Στη συνέχεια καταχωρούνται τα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη και τα στοιχεία επικοινωνίας του:

α) το ονοματεπώνυμο

β) η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

γ) ο αριθμός τηλεφώνου

δ) η διεύθυνση επικοινωνίας

ε) νομιμοποιητικά έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 6

στ) ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφούς/βαρήκοους, με πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση)

ζ) o τρόπος παραλαβής του αιτηθέντος εγγράφου (είτε ταχυδρομικώς, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με φυσική παραλαβή από το Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης μόνο για τις δημοτικές υπηρεσίες).

3. Μετά την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται στον αιτούντα ηλεκτρονικό μήνυμα «ενημέρωσης για επερχόμενη κράτηση» στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσε κατά την παρ. 2.

4. Η κράτηση μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να καταχωρηθεί νέα, με την υποβολή αιτήματος για την παροχή νέας υπηρεσίας ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ. 2.

5. Στο μήνυμα ενημέρωσης της παρ. 3 που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση του αι-τούντος, περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή του στη τηλεδιάσκεψη με υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

6. Λίγη ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, αποστέλλεται εκ νέου μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με περιεχόμενο ίδιο με το αρχικό μήνυμα του ραντεβού του.

7. Την ώρα του ραντεβού ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιήσει το σύνδεσμο που διαθέτει στο σχετικό μήνυμα που έλαβε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και να συνδεθεί στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης.

8. Σε απάντηση του αιτήματος που έχει καταθέσει ο πολίτης με αναπηρία στο υπό στοιχείο στ) της παρ. 2 δύναται στην τηλεδιάσκεψη να συμμετάσχει ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης και τρίτο πρόσωπο.

9. Για την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω τηλεδιάσκεψης διατίθεται στην αρχική σελίδα της ειδικής πλατφόρμας εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Εξειδίκευση στοιχείων λειτουργίας της πλατφόρμας

1. Η πλατφόρμα επιλέγει τον υπάλληλο που θα εξυπηρετήσει τον πολίτη που αιτείται κράτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να μη συμπίπτουν τα ραντεβού του με ραντεβού με άλλο πολίτη.

2. Διατηρείται χρονική απόσταση μεταξύ των ραντεβού των πολιτών για τον ίδιο υπάλληλο, ικανή για να ολοκληρωθεί μια προηγούμενη τηλεδιάσκεψη και πριν αρχίσει μια επόμενη.

3. Οι ώρες και οι μέρες των διαθέσιμων ραντεβού είναι μεταβλητές παράμετροι του συστήματος και δύναται να ληφθούν υπόψη περιορισμοί στο ωράριο και στη διαθεσιμότητα του υπαλλήλου ανά χρονικά διαστήματα ανά θέση εργασίας.

4. Το σύστημα παραμετροποιείται έτσι ώστε να λάβει υπόψη του το ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π.

5. Στην πλατφόρμα έχουν ορισθεί ειδικοί ρόλοι διαχειριστών από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Μίας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να έχουν συνολική εικόνα της χρήσης της πλατφόρμας και να μπορούν να πραγματοποιούν αλλαγές σύμφωνα με επιχειρησιακές απαιτήσεις που θα προκύψουν μετά την ένταξη της πλατφόρμας σε παραγωγική λειτουργία.

Οι διαχειριστές έχουν εικόνα των συνολικών ραντεβού που κλείνονται από πολίτες μέσω της πλατφόρμας, αλλάζουν τους διαθέσιμους χρόνους των ραντεβού, προσθέτουν και αφαιρούν Κ.Ε.Π. που εξυπηρετούν τους πολίτες, προσαρμόζουν και διαφοροποιούν το ωράριο.

Άρθρο 4
Θεματικά πεδία υπηρεσιών

1. «Διοικητική Πληροφόρηση – Διεκπεραίωση αίτησης»: Στο θεματικό αυτό πεδίο περιέχονται οι διοικητικές διαδικασίες που εισάγονται στα Κ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα έντυπά τους, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α’138), οι οποίες δεν απαιτούν αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία/υπογραφή του αιτούντος. Στην ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποι-ημένος πίνακας των διαθέσιμων διαδικασιών.

2. «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις»: Στο θεματικό αυτό πεδίο περιέχονται η ενημέρωση για αδειοδότηση της επιχείρησης, για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και για τις διοικητικές διαδικασίες που εισάγονται στα Κ.Ε.Π. – Ε.Κ.Ε. με τα αντίστοιχα έντυπά τους, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του ν. 3844/2010 (Α’ 63). Στην ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημέ-νος πίνακας των διαθεσίμων διαδικασιών.

3. «Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία»: Στο θεματικό αυτό πεδίο περιέχονται οι διοικητικές διαδικασίες που εισάγονται στα Κ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα έντυπά τους, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α’138), οι οποίες δεν απαιτούν αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία του αιτούντος. Στην ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημένος πίνακας των διαθέσιμων διαδικασιών. Στο συγκεκριμένο πεδίο ο διαθέσιμος χρόνος τηλεδιάσκεψης είναι αυξημένος.

4. «Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας»: Στο θεματικό αυτό πεδίο παρέχονται δημοτικές υπηρεσίες των ενταγμένων Δήμων στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης του πολίτη με τηλεδιάσκεψη. Οι ενταγμένοι Δήμοι του προγράμματος καταγράφονται στο Παράρτημα, που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο αιτών επιλέγει υποχρεωτικά Κ.Ε.Π. του Δήμου από τον οποίο αιτείται την υπηρεσία. Στην ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημένος πίνακας των διαθέσιμων διαδικασιών ανά Δήμο.

Άρθρο 5
Ένταξη δήμων και δημοτικών υπηρεσιών στην ειδική πλατφόρμα

1. Για την υπαγωγή των Δήμων στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης από τα Κ.Ε.Π. με τηλεδιάσκεψη απαιτείται η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ένταξή τους στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας μίας στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Για την ένταξη των υπηρεσιών του Δήμου που είναι διαθέσιμες στους πολίτες συμπληρώνεται έντυπο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η αίτηση ένταξης των υπηρεσιών του Δήμου συνοδεύεται από την αίτηση υπαγωγής του Δήμου στο πρόγραμμα της παρ. 1. Για την ένταξη δήμων και δημοτικών υπηρεσιών στην ειδική πλατφόρμα παρέχεται σχετικό εγχειρίδιο με τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες τις οποίες πρέπει να εκτελέσει ο δήμος προκειμένου να υποβάλει τα απαραίτητα έντυπα αυτού του άρθρου.

3. Στο Παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής παρέχεται κατάλογος με τους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά τη δημοσίευση της παρούσης.

Άρθρο 6
Διενέργεια τηλεδιάσκεψης

1. Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία ο αιτών ενεργοποιεί το σύνδεσμο που έχει λάβει στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1. Ο αιτών πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης οφείλει να φέρει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής του, τα οποία έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διαθέσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες που έχουν διαθέσιμα τα e-kep.

2. Κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. προβαίνει σε ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου που αιτείται την παροχή διοικητικών πληροφοριών ή τη διεκπεραίωση υπόθεσής του με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης που του επιδεικνύει ο αιτών, καθώς και σε επιβεβαίωση των στοιχείων του εγγράφου ταυτοποίησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13588 ΕΞ 2020/29.5.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 2171). Ο υπάλληλος ακολουθεί με βάση το αίτημα του πολίτη τη διοικητική διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102).

3. Μετά το πέρας της διαδικασίας ταυτοποίησης, η τηλεδιάσκεψη δύναται να συνεχιστεί είτε με εικόνα και ήχο είτε μόνο με ήχο.

Άρθρο 7
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας

1. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του εγγράφου ταυτοποίησης διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «e-ΚΕΠ» έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

3. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν διενεργείται καταγραφή ή αποθήκευση της εικόνας, του ήχου ή άλλων δεδομένων που λαμβάνονται κατά την τηλεδιάσκεψη.Το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης καταγράφεται στο έντυπο επιτυχούς καταχώρισης του αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

1. Δήμος Αχαρνών

2. Δήμος Δάφνης – Υμηττού

3. Δήμος Διονύσου

4. Δήμος Ελληνικού

5. Δήμος Ζωγράφου

6. Δήμος Ιλίου

7. Δήμος Καβάλας

8. Δήμος Κιλκίς

9. Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης

10. Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη

11. Δήμος Νεάπολης – Συκέων

12. Δήμος Κορυδαλλού

13. Δήμος Ναυπλιέων

14. Δήμος Νέας Σμύρνης

15. Δήμος Χαλκιδαίων

16. Δήμος Χίου

17. Δήμος Ωρωπού

18. Δήμος Βάρης- Βούλας – Βουλιαγμένης

19. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

20. Δήμος Τρικκαίων

21. Δήμος Ζακύνθου

22. Δήμος Βριλησσίων

23. Δήμος Αγίων Αναργύρων

24. Δήμος Άρτας

25. Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

26. Δήμος Αργιθέας

27. Δήμος Χανίων

28. Δήμος Δράμας

29. Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου

30. Δήμος Παλαιού Φαλήρου

31. Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

32. Δήμος Κηφισιάς

33. Δήμος Αργοστολίου

34. Δήμος Ξυλοκάστρου

35. Δήμος Ρόδου

36. Δήμος Ευρώτα

37. Δήμος Καλλιθέας

38. Δήμος Μεγίστης

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά: Ηλεκτρονική πύλη για ζωντανή επικοινωνία και τηλεδιάσκεψη με την ΑΑΔΕ