Περιφέρειες. Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Θητεία. Εκπροσώπηση των φύλων.

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων
1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.).

2. Το Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων τόσο της περιφέρειας όσο και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

3. Το Σ.Ε.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται από δύο (2) προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της οικείας περιφέρειας, από τους οποίους ο ένας (1) ορίζεται Πρόεδρος αυτού, και έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργεί στην έδρα της οικείας περιφέρειας και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α΄, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β΄) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης της οικείας περιφέρειας ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της έδρας της οικείας περιφέρειας, ορίζονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης από υπηρεσίες όμορων περιφερειών.

4. Τα μέλη του Σ.Ε.Π., καθώς και τα αναπληρωματικά τους ορίζονται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη. Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού.

5. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

6. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του Άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄).

(άρθρο 248 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο
1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπηρεσιακό συμβούλιο. Ως έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται η έδρα της περιφέρειας.

2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της περιφέρειας, με εξαίρεση την επιλογή προϊσταμένων. Το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί και ως πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο για όλους τους υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

3. Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην περιφέρεια. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας περιφέρειας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν σε όμορες περιφέρειες και πληρούν τις προϋποθέσεις.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄.

4. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται από τον οικείο περιφερειάρχη. Ένα από τα υπό στοιχείο (α) μέλη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του προέδρου. Τα υπό στοιχείο (β) μέλη της προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30 /8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β΄) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας. 6. Εισηγητής του συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού. 7. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

(άρθρο 249 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

 

Θητεία
Τα μέλη των συμβο
υλίων του παρόντος και του προηγούμενου Άρθρου ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τον ορισμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών των ανωτέρω συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.

(άρθρο 250 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

 

Εκπροσώπηση των φύλων
Στα συμβούλια των προηγούμενων άρθρων ο αριθμός των οριζομένων από την υπηρεσία μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία περιφέρεια υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με μισό της μονάδας.

(άρθρο 251 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)