Περιφερειακές εκλογές. Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών. Προεκλογική περίοδος.

Περιφερειακές εκλογές. Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών. Προεκλογική περίοδος.

Νόμος 4555/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018  – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Άρθρο 47
Κατάργηση του άρθρου 115 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 115 του ν. 3852/2010 καταργείται.