Περιφερειακές εκλογές 2019. Όρια εκλογικών δαπανών υποψηφίων

Περιφερειακές εκλογές 2019. Όρια εκλογικών δαπανών υποψηφίων

Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογέςΑριθμ. 25436 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1303/16.04.2019
Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν με βάση τους συντελεστές της παρ. 1β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α ́ 138), καθορίζονται ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής: