Δημοτικές εκλογές 2023. Αναλυτική κατάσταση εκλογικών εσόδων – δαπανών

Αριθμ. 75776 – ΦΕΚ τεύχος Β 5419/13.09.2023
Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Η αναλυτική κατάσταση των εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 3870/2010, περιλαμβάνει κατά κατηγορίες τα εκλογικά τους έσοδα και δαπάνες.

2. Τα κατά τα άρθρα 1 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 116 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και 2 παρ. 1 του ν. 3870/2010 εκλογικά έσοδα των συνδυασμών και των υποψηφίων, αναγράφονται σε πίνακα κατά κατηγορίες. Για κάθε ποσό που χορηγείται από φυσικά πρόσωπα στους συνδυασμούς και τους υποψηφίους, αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου του προσώπου αυτού. Για κάθε ποσό που χορηγείται από πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων στους συνδυασμούς, αναφέρεται το όνομα και ο Α.Φ.Μ. του πολιτικού κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων.

3. Οι κατά τα άρθρα 1 παρ. 2 και 2 παρ. 2 του ν. 3870/2010 εκλογικές δαπάνες αναγράφονται κατά κατηγορίες σε πίνακα, από τον οποίο προκύπτει το είδος της δαπάνης και κάθε σχετικό πληροφοριακό στοιχείο, καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται πέραν των πραγματικών και οι παροχές και διευκολύνσεις, των οποίων η αξία αποτιμάται σε χρήμα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 74518/11.9.2023 (Β’ 5409) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της παρ. 3 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου.

4. Ειδικότερα, η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων και η αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά

 

 

 

Η απόφαση αυτή με τα συνημμένα παραρτήματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως