Οι διατάξεις του Κλεισθένη Ι ισχύουν και για τις επόμενες περιφερειακές εκλογές

Οι διατάξεις του Κλεισθένη Ι ισχύουν και για τις επόμενες περιφερειακές εκλογές

Νόμος 4555/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018  – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Άρθρο 67
Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ ισχύουν από την περιφερειακή περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 46 έως και 61 ισχύουν και για τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010.