Νόμος 4706/2020. Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών

Νόμος 4706/2020. Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών

Νόμος 4706/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 136/17.07.2020
Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 3 Πολιτική καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 5 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 6 Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 7 Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 8 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 9 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 10 Οργάνωση και λειτουργία των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 11 Επιτροπή αποδοχών
Άρθρο 12 Επιτροπή υποψηφιοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13 Οργανωτικές ρυθμίσεις
Άρθρο 14 Κανονισμός λειτουργίας
Άρθρο 15 Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου
Άρθρο 16 Ο ρόλος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου
Άρθρο 17 Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Άρθρο 18 Ενημέρωση μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα υποψήφια μέλη του
Άρθρο 19 Μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων
Άρθρο 20 Μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων
Άρθρο 21 Πιστοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και της διαδικασίας παραγωγής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Άρθρο 22 Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή έκδοση ομολογιακού δανείου – Αλλαγές στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων
Άρθρο 23 Διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
Άρθρο 24 ΚυρώσειςΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/828 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/36/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 στοιχείο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
Άρθρο 26 Ορισμοί (άρθρο 1 στοιχείο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
Άρθρο 27 Εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων (άρθρο 3α της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
Άρθρο 28 Διαβίβαση πληροφοριών (άρθρο 3 β της Οδηγίας (EE) 2017/828)
Άρθρο 29 Διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων (άρθρο 3 γ της Οδηγίας (EE) 2017/828) Ά ρθρο 30 Μη διακριτική μεταχείριση, αναλογικότητα και διαφάνεια κόστους (άρθρο 3δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
Άρθρο 31 Διαμεσολαβητές τρίτης χώρας (άρθρο 3ε της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
Άρθρο 32 Πολιτική ενεργού συμμετοχής (άρθρο 3ζ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
Άρθρο 33 Επενδυτική στρατηγική θεσμικών επενδυτών και συμφωνίες με τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 3η της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
Άρθρο 34 Διαφάνεια των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 3θ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
Άρθρο 35 Διαφάνεια πληρεξούσιων συμβούλων (άρθρο 3ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
Άρθρο 36 Αρμόδια Αρχή και κυρώσεις (άρθρο 14 β της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Ε.Ε.) ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 37 Σύσταση και μορφή
Άρθρο 38 Επενδυτικοί περιορισμοί
Άρθρο 39 Επενδυτικά τμήματα
Άρθρο 40 Διαχείριση ΟΕΕ
Άρθρο 41 Αδειοδότηση ΟΕΕ
Άρθρο 42 Κανονισμός ΟΕΕ
Άρθρο 43 Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ
Άρθρο 44 Εξαγορά και αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ
Άρθρο 45 Δέσμευση απόκτησης μεριδίων ΟΕΕ
Άρθρο 46 Μητρώο μεριδιούχων ΟΕΕ, βεβαιώσεις, μεταβίβαση, ενεχυρίαση
Άρθρο 47 Αποτίμηση
Άρθρο 48 Λύση ΟΕΕ
Άρθρο 49 Ανάκληση άδειας σύστασης ΟΕΕ
Άρθρο 50 Διαχείριση κινδύνου και ρευστότητας
Άρθρο 51 Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ διαχειριστή και ΟΕΕ
Άρθρο 52 Θεματοφύλακας
Άρθρο 53 Απαιτήσεις διαφάνειας
Άρθρο 54 Αρμόδια αρχή
Άρθρο 55 Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 56 Φορολογικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129

Άρθρο 57 Σκοπός
Άρθρο 58 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 59 Το πληροφοριακό δελτίο
Άρθρο 60 Ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο (άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
Άρθρο 61 Αστική ευθύνη από το ενημερωτικό δελτίο (άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
Άρθρο 62 Χρησιμοποιούμενη γλώσσα σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου (άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
Άρθρο 63 Διαφημίσεις (άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
Άρθρο 64 Αρμόδια Αρχή (παρ. 9 του άρθρου 20 και άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
Άρθρο 65 Αρμοδιότητες εποπτείας και διερεύνησης (άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
Άρθρο 66 Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα (άρθρα 38, 39 και 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
Άρθρο 67 Αναφορά παραβάσεων (άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
Άρθρο 68 Δημοσίευση κυρώσεων και μέτρων (άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/2402 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΛΗ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ ΚΑΙ 2011/61/ΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) 1060/2009 ΚΑΙ (ΕΕ) 648/2012

Άρθρο 69 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 (άρθρο 29 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού)
Άρθρο 70 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα για παραβάσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2017/2402 (άρθρο 32 του Κανονισμού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1131 ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ (ΑΚΧΑ), ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4099/2012 (Α΄ 250), ΤΟΥ ν. 4209/2013 (Α΄ 253), ΤΟΥ ν. 2533/1997 (Α΄ 228) ΚΑΙ ΤΟΥ ν. 4449/2017 (Α΄ 7)

Άρθρο 71 Τροποποιήσεις του ν. 4099/2012
Άρθρο 72 Τροποποιήσεις του ν. 4209/2013
Άρθρο 73 Τροποποίηση του ν. 2533/1997
Άρθρο 74 Τροποποίηση του ν. 4449/2017 για τους ελεγκτές και τις Επιτροπές Ελέγχου
Άρθρο 75 Τροποποίηση του ν. 4514/2018

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 76 Επιλογή Προϊσταμένων
Άρθρο 77 Σύσταση νέων οργανικών θέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατάργηση υφισταμένων
Άρθρο 78 Θέματα σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Τροποποιήσεις του ν. 1969/1991
Άρθρο 79 Προϋπολογισμός και Απολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Τροποποίηση του ν. 2324/1995
Άρθρο 80 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Τροποποίηση του ν. 2324/1995

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 81 Θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής

Άρθρο 82
Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020

1. α) Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται παρ. 44 και 45 ως εξής:

«44. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Α 1156/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.
45. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).»

β) Οι διατάξεις της περ. Α΄ ισχύουν και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2020, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021.».

Άρθρο 83 Σύμβαση διανομής και σύστασης δικαιωμάτων επιφάνειας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ και πρόβλεψη πράξης κανονισμού επί των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά
Άρθρο 84 Τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
Άρθρο 85 Δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων του ΟΣΕ εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος
Άρθρο 86 Ρύθμιση για τις διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων
Άρθρο 87 Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων
Άρθρο 88 Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4647/2019
Άρθρο 89 Διάθεση αναμνηστικών νομισμάτων από την Επιτροπή 2021
Άρθρο 90 Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 91 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 92 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 93 Έναρξη ισχύος
1. Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα άρθρα 64 έως 66 ισχύουν από τις 21 Ιουλίου 2019.

Νόμος 4706/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 136/17.07.2020
Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.