Νόμος 4692/2020. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Νόμος 4692/2020. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημίων

Νόμος 4692/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 111/12.06.2020
Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Άρθρο 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Άρθρο 2
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο
Στην παρ. 9 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (Α΄167) προστίθεται περ. γ΄ ως εξής:
«γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της πιλοτικής δράσης, η διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις οποίες εισάγεται πιλοτικά η ενασχόληση αυτή και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την εισαγωγή ή μη της δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών του Νηπιαγωγείου με την αγγλική γλώσσα σε όλα τα Νηπιαγωγεία ή άλλως τη διενέργεια ή μη νέας πιλοτικής δράσης.».

Άρθρο 3
Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά σχολεία

Άρθρο 4
Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου

Άρθρο 5
Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους σπουδών
Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των πτυχίων, των αποδεικτικών απόλυσης, των αποδεικτικών πτυχίων και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών.

Άρθρο 6
Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο

Άρθρο 7
Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 8
Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής μαθητών στο Γενικό Λύκειο

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 10
Σκοποί

Άρθρο 11
Πρότυπα Σχολεία

Άρθρο 12
Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 13
Ίδρυση, χαρακτηρισμός και διασύνδεση

Άρθρο 14
Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 15
Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 16
Όργανα διοίκησης

Άρθρο 17
Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 18
Επιλογή μαθητών

Άρθρο 19
Διδακτικό προσωπικό

Άρθρο 20
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Άρθρο 21
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Άρθρο 22
Συμβούλιο στήριξης σχολείου

Άρθρο 23
Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χρηματοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 24
Οργανωτικές μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 25
Θέματα ίδρυσης-αναγνώρισης και λειτουργίας μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 26
Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 27
Καθήκοντα Συντονιστών Εκπαίδευσης

Άρθρο 28
Επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης

Άρθρο 29
Θέματα απόσπασης εκπαιδευτικών και καθορισμού υπηρεσιακών αναγκών

Άρθρο 30
Άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 31
Στελέχωση Γραφείων Συντονιστών Εκπαίδευσης

Άρθρο 32
Μετατροπή σχολικών μονάδων σε δίγλωσσες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4547/2018

Άρθρο 34
Προσθήκη του άρθρου 47Α στον ν. 4547/2018

Άρθρο 35
Προσθήκη του άρθρου 47Β στον ν. 4547/2018

Άρθρο 36
Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4547/2018

Άρθρο 37
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων

Άρθρο 38
Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Άρθρο 39
Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Άρθρο 40
Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013

Άρθρο 42
Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Άρθρο 43
Υπολογισμός προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών στον ίδιο κλάδο

Άρθρο 44
Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Άρθρο 45
Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Άρθρο 46
Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Άρθρο 47
Χρηματοδότηση από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Άρθρο 48
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

Άρθρο 49
Αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Άρθρο 50
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 51
Πρόσληψη αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην παράλληλη στήριξη

Άρθρο 52
Παράταση θητείας στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 53
Παράταση ισχύος πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Άρθρο 54
Διαδικασία ετήσιας διάθεσης πιστώσεων σε φορείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 55
Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης – Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άρθρο 56
Θέματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας

Άρθρο 57
Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4653/2020

Άρθρο 60
Επιστημονικές Επιτροπές Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

Άρθρο 63
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Άρθρο 64
Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 65
Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις

Άρθρο 66
Δικαίωμα υποψηφιότητας

Άρθρο 67
Ασυμβίβαστα

Άρθρο 68
Σώμα εκλεκτόρων

Άρθρο 69
Προκήρυξη

Άρθρο 70
Εκλογική διαδικασία

Άρθρο 71
Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 72
Ορισμοί

Άρθρο 73
Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις

Άρθρο 74
Λόγοι αποκλεισμού
.
Άρθρο 75
Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Άρθρο 76
Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

Άρθρο 77
Μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου

Άρθρο 78
Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών

Άρθρο 79
Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση

Άρθρο 80
Αίτηση θεραπείας

Άρθρο 81
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 82
Ίδρυση

Άρθρο 83
Όργανα διοίκησης

Άρθρο 84
Διδακτικό προσωπικό

Άρθρο 85
Λοιπό προσωπικό

Άρθρο 86
Πόροι

Άρθρο 87
Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού

Άρθρο 88
Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης

Άρθρο 89
Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών

Άρθρο 90
Θερινά προγράμματα σπουδών

Άρθρο 91
Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής

Άρθρο 92
Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών

Άρθρο 93
Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών

Άρθρο 94
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπουδών

Άρθρο 95
Λοιπές διατάξεις Ξ.Π.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 96
Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα

Άρθρο 97
Διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος

Άρθρο 98
Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα

Άρθρο 99
Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4521/2018

Άρθρο 101
Κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)

Άρθρο 102
Θέματα φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 103
Καθεστώς εκπαιδευτικής λειτουργίας Τμημάτων Α.Ε.Ι. σε αναστολή

Άρθρο 104
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4653/2020

Άρθρο 105
Συνεργασία Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 106
Διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών Α.Ε.Ι.

Άρθρο 107
Μεταπτυχιακά διπλώματα του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών

Άρθρο 108
Ρυθμίσεις για την παράταση του διδακτικού έτους και των συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 109
Διευθυντής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Άρθρο 110
Κατ’ εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών επιμισθίων εξωτερικού

Άρθρο 111
Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή επιμισθίου εξωτερικού

Άρθρο 112
Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Άρθρο 113
Φοίτηση μαθητών υπηκοότητας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και λειτουργούντος στην Ελλάδα

Άρθρο 114
Προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι.

Άρθρο 115
Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου

Άρθρο 116
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών

Άρθρο 117
Διευθυντής Κλινικής

Άρθρο 118
Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 119
Μέτρα στήριξης των Μαθητευόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

Άρθρο 120
Έκτακτα ζητήματα για τη λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών

Άρθρο 121
Εξόφληση δαπανών για την αγορά ακινήτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Άρθρο 122
Η περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) τροποποιείται

Άρθρο 123
Στους Ομότιμους Καθηγητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Άρθρο 124
1. Ο τίτλος του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) αντικαθίσταται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ

Άρθρο 125
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Άρθρο 126
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Άρθρο 127
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

Άρθρο 128
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Άρθρο 129
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

Άρθρο 130
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Άρθρο 131
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 132
Ρύθμιση ζητημάτων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων και κυλικείων σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Άρθρο 133
Ρυθμίσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση

Άρθρο 134
Χρηματοδότηση πράξεων, δομών και δράσεων ΕΣΠΑ

Άρθρο 135
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο 136
Διαδικασία κατεδάφισης στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

Άρθρο 137
Εξουσιοδοτική διάταξη για τμηματικές κατεδαφίσεις

Άρθρο 138
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Α΄ αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
2. Η ισχύς του άρθρου 9 αρχίζει για κάθε τύπο Λυκείου από το σχολικό έτος 2020-2021 για την Α΄ τάξη, από το σχολικό έτος 2021-2022 για τη Β΄ τάξη και από το σχολικό έτος 2022-2023 για τη Γ΄ τάξη.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 29 αρχίζει την 1.9.2020.
4. Η ισχύς της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 αρχίζει την 1.9.2020.
5. Η υποχρέωση κάθε σχολικής μονάδας να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 37, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
6. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., που εκδίδεται από το σχολικό έτος 2019 – 2020 και εφεξής.
7. Η ισχύς της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, όπως η περίπτωση αυτή προστίθεται με το άρθρο 42 και της περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
8. Η ισχύς του άρθρου 51 αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
9. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 69 ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εξής.
10. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Νόμος 4692/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 111/12.06.2020
Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις